Przetargi.pl
„Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2814W na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Zielonej w miejscowości Piaseczno”

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 13270985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2814W na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Zielonej w miejscowości Piaseczno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2814W na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Zielonej w miejscowości Piaseczno w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chyliczkowskiej, przy istniejącym krawężniku, o szerokości 2,5 m. Nawierzchnię ścieżki należy wykonać z masy bitumicznej. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane będą polegały na: Branża drogowa: • robotach przygotowawczych, • robotach rozbiórkowych, • robotach ziemnych, • ustawieniu krawężników oraz obrzeży betonowych, • wykonaniu nawierzchni bitumicznej, • wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej • wykonaniu warstw z podbudowy z kruszywa łamanego, • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, • robotach wyrównawczych terenu zielonego (humusowanie i obsianie trawą) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach