Przetargi.pl
Dostawa - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła w ramach programu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” Zadanie VI – Profilaktyka wtórna – Badania wczesnego wykrywania nowotworu głowy i szyi. PN-57/19/DW/UE

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02-034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła w ramach programu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” Zadanie VI – Profilaktyka wtórna – Badania wczesnego wykrywania nowotworu głowy i szyi. PN-57/19/DW/UE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa; - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1 szt. - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła – 1 szt. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - zakup, - dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu, - instalację i uruchomienie, - szkolenie instruktażowe w miejscu uruchomienia aparatury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedłoży wraz z ofertą: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza); 2) Wypełniony formularz oceny parametrów technicznych – załącznik nr 3.1 oraz 3.2 do SIWZ. 3) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. z póź. zm., w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach