Przetargi.pl
„Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020.”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 665 400 , fax. 243 665 421
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243 665 400, fax. 243 665 421
  REGON: 61103840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi DZIAŁ II SIWZ. 3.2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II SIWZ. 3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu, który dostępny będzie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu oraz posiadał grupę interwencyjną. Czas reakcji po telefonie Zamawiającego: 30 minut. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Wobec tego Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia polegającego na wykonaniu usługi ochrony fizycznej osób i mienia. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia o 3 200 roboczogodzin. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia na poziomie 36 859 roboczogodzin, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 12 wzoru umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wzrostu roboczogodzin w sytuacjach określonych w § 12 wzoru umowy. Wynagrodzenie po zastosowaniu prawa opcji/godziny dodatkowe – zwiększeniu liczby roboczogodzin liczone będzie w oparciu o stawkę za roboczogodzinę wskazaną przez Wyknawcę w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy - TABELA C. Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia PWSZ w Płocku, polegająca na świadczeniu usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów (dozór) i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy rozumieć jego mienie oraz nieruchomości i budynki: a) Budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 (09-402 Płock) – Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu b) Budynek przy ul. Kościuszki 20 (09-402 Płock) – Akademickie Liceum Ogólnokształcące c) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki. d) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z garażem. e) Budynki w Trzepowie Nowym 55: aula wraz z częścią dydaktyczną, dworek, kotłownia – na żądanie Zamawiającego. f) Dom Studenta przy ul. Nowowiejskiego 6 (09-400 Płock). Do ww. obiektów należy również teren zewnętrzny, wraz z terenami zielonymi, pieszymi ciągami komunikacyjnymi, wewnętrznymi drogami i parkingami. Monitoring systemu alarmowego zainstalowany jest w niżej wymienionych obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku należy rozumieć jego mienie oraz nieruchomości i budynki: a) Budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 (09-402 Płock) – Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu b) Budynek przy ul. Kościuszki 20 (09-402 Płock) – Akademickie Liceum Ogólnokształcące c) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki. d) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z garażem. e) Budynki w Trzepowie Nowym 55: aula wraz z częścią dydaktyczną, dworek, kotłownia – na żądanie Zamawiającego. f) budynek mieszkalny przy ul. A. Drętkiewicza, 09-410 Płock – administrowania zgłoszeń ze stacji monitoringu. g) Dom Studenta ul. Nowowiejskiego 6 (09-400 Płock) – nadajnik napadowy OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE CAŁODOBOWEGO UTRZYMANIA W SYSTEMIE MONITORINGU ANTYWŁAMANIOWEGO LOKALNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH: 1. Całodobowy stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 2. Zaprogramowanie central alarmowych do współpracy ze stacją monitorującą 3. Zapewnienia samochodowej grupy interwencyjnej 4-5 przejazdów tygodniowo (osoby z pozwoleniem na broń), której zadaniem będzie w przypadku zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do ww. obiektów w godzinach 6:00-20:00 w czasie nie dłuższym niż 20 minut, natomiast w godzinach 20:00-6:00 nie dłuższym niż 15 minut. 4. Min. ……….. (w zależności od złożonej oferty) podjazdy darmowe patrolu interwencyjnego przy wywołaniu alarmu w cenie abonamentu każdy kolejny po ……….. zł. Zamawiający zwolniony jest z dokonania powyższej opłaty jeśli w czasie 60-ciu sekund od powstania alarmu nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego. 5. Zapewnienia samochodowej grupy interwencyjnej- minimum 2 przyjazdy miesięcznie ( w zależności od złożonej ofery ) -(osoby z pozwoleniem na broń), której zadaniem będzie w przypadku zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do nw. obiektów w godzinach 6:00-20:00 w czasie nie dłuższym niż 20 minut, natomiast w godzinach 20:00-6:00 nie dłuższym niż 15 minut. 6. W uzasadnionych przypadkach natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie w monitorowanych obiektach na stanowisko kierowania miejscowej jednostki Policji celem podjęcia interwencji oraz telefoniczne informowanie Zamawiającego o alarmie w monitorowanych obiektach. 7. Pełna znajomość topografii budynku – rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych. Miejsc szczególnie narażonych na powstanie szkody, np. pomieszczeń wyposażonych w ujęcie wody. 8. Znajomość rozmieszczenia i obsługi w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych i gazowych, wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych. 9. W przypadku zagrożenia w ochranianym obiekcie – podjęcia czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w przypadku zaistnienia szkody do ograniczenia jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego oraz innych właściwych służb. 10. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Policję, Straż Pożarną, a po przybyciu funkcjonariuszy współpracować z nimi przekazując im swoje spostrzeżenia i uwagi. 11. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, nie ujawniania ich osobom trzecim jak również nie wykorzystywanie żadnych informacji na szkodę Uczelni w trakcie realizacji umowy. 12. Koszt abonamentu karty GSM połączeń związanych z monitoringiem po stronie Wykonawcy. 13. rejestrację załączenia i wyłączenia systemów alarmowych z podaniem daty i czasu, 14. reagowanie na zadziałanie systemów alarmowych lub na inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo budynków, tj. podjęcie niezbędnych działań przez licencjonowanych pracowników ochrony – „ grupy interwencyjnej” w celu wyjaśnienia przyczyn zadziałania systemów lub innych zdarzeń, a także na podjęciu czynności w zależności do zaistniałych okoliczności, w tym na zapewnieniu ochrony fizycznej budynku. b) dysponuje minimum 18 osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny, w tym dysponuje minimum 6 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej posiadających kwalifikacje odpowiednie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w zakresie monitoring lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego u Zamawiającego oraz wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wykonawca zapewni szkolenie osób wykonujących usługę ochrony na Placu Dąbrowskiego PWSZ w Płocku z obsługi automatycznego defibrylatora w sytuacji zagrożenia życia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, PKO Bank Polski S.A. 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 – w tytule „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020.” DA.PM.232.50.2019. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję (zezwolenie) udzieloną na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z dnia 2018 poz. 2147 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1, 2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5. Wykaz usług na potwierdzenie spełniania poza cenowego kryterium – Załącznik nr 7. oświadczenia załącznik nr 9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach