Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Zelina Gwoździecka w km 0+330 - 5+000 w msc. Melsztyn, Gwoździec gm. Zakliczyn. Etap I-sporządzenie dokumentacji.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6376922 , fax. 014 6376913
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5 5
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6376922, fax. 014 6376913
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na potoku Zelina Gwoździecka w km 0+330 - 5+000 w msc. Melsztyn, Gwoździec gm. Zakliczyn. Etap I-sporządzenie dokumentacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zmówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie której będą realizowane roboty budowlane związane z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Zelina Gwoździecka w km 0+330 - 5+000 w msc. Melsztyn, Gwoździec gm. Zakliczyn. Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zabezpieczenie potoku przed erozją brzegową i denną na wskazanym odcinku. Zadanie znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na przedmiotowym zadaniu winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych oraz uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące (np. transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów itp.) niezbędne podczas realizacji zadania . Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Lokalizacja przedmiotowych odcinków potoku została przedstawiona na mapach orientacyjnych w skali 1:10 000. 1.2.Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.2.1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie, 1.2.2. dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, BHP i normami. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania Inwestorowi dokumentacji. 1.2.3. dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 1.2.4. dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona. 1.2.5. wskazane w dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) winny być dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 1.2.6. Należy wykonać niezbędne prace geodezyjno-pomiarowe w celu uzyskania mapy do celów projektowych. Dokumentację projektową wykonać na aktualnych podkładach zasadniczych (z numerami działek), które posiadają pieczęcie ośrodka dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych. 1.3. Wymagania odnośnie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.3.1. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz na żądanie Zamawiającego brania udziału w spotkaniach - Radach Technicznych. 1.3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia prezentacji rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. 1.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie więcej niż 4 razy), 1.3.4. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową. 1.3.5. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. 1.3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 1.3.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest czynne włączanie się w proces uzyskiwania wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, jak również przygotowanie wszelkich wniosków, materiałów, uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na każde wezwanie organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję. 1.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia, korekty i wyjaśnień dotyczących opracowywanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego. 1.3.9. Wykonawca winien przeprowadzić konsultację społeczne dotyczące opracowanych rozwiązań projektowych wraz z ich udokumentowaniem. 1.4. Szczegółowy zakres zamówienia. 1.4.1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.4.1.1.Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest/nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. w tym: -Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 egz. (jeżeli jest wymagany) -Projekt wykonawczy - 5 egz. -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz. -Przedmiar robót - 4 egz. -Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. (jeżeli jest wymagana) -Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji robót oraz kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu. 1.4.1.2.Opracowanie materiałów i dokumentów do Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a objętych przedmiotowym projektem - 2 egz. (jeżeli będą wymagane) 1.4.1.4.Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oddzielnie dla każdego odcinka potoku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 2 egz. 1.4.1.5.Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w tym raport oddziaływania na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia. - 4 egz. (jeżeli będą wymagane) 1.4.1.6.Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późn. Zm.) - 4 egz. (jeżeli jest wymagany) 1.4.1.7.Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub krzew, nazwę gatunkową drzew i krzewów, obwód pnia na wysokości 1,3m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. - 3 egz. (jeżeli jest wymagany) 1.4.1.8.Opracowanie projektu zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntu. Lokalizację rezerw należy przedstawić na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. - 3 egz. (jeżeli jest wymagany) 1.4.1.9.Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem dojazdu) - 2 egz. (jeżeli będą wymagane) 1.4.1.10.Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót - 4 egz. (jeżeli jest wymagany) 1.4.1.11.Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego - 5 egz. 4.1.12.Przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, również materiały pomocnicze wykorzystane podczas opracowania dokumentacji, zapisane na nośniku elektronicznym CD/DVD/Pamięć flash (pendrive) w sposób uporządkowany i opisany, umożliwiający odczyt ogólnodostępnym oprogramowaniem np.: w formacie pdf. W przypadku wystąpień i wniosków składanych przez Wykonawcę również wersję elektroniczną edytowalną tych dokumentów w ogólnodostępnym formacie. - 1 egz. 1.4.2.Zakres uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. 1.4.2.1.Uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia z ZUD, uzgodnień z właścicielami urządzeń, RZGW i RDOŚ. 1.4.2.2.Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na trwałe i czasowe zajęcie terenu w celu realizacji zaprojektowanych robót, zgody na wycinkę drzew i krzewów objętych projektem oraz zgody uwzględniające dojazd na teren budowy. W przypadku dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem drogi oraz opracowanie wszelkich dokumentów spełniających warunki uzgodnienia. - 2 ezg. 1.4.2.3.Uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających usunięcie drzew i krzewów z terenu objętego projektem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. Zm.) (jeżeli będą wymagane). 1.4.2.4.Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (jeżeli jest wymagana) 1.4.2.5.Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . (jeżeli jest wymagana) 1.4.2.6.Wykonawca przygotuje niezbędne materiały i uzyska w imieniu Inwestora decyzję z art. 118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 6056 z 2004 r. z późn. zm.) ustalającej warunki prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagana). 1.4.2.7.Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagana) 1.4.2.8.Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę lub uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na realizację. (jeżeli jest wymagana) 1.4.2.9. Skuteczne złożenie wniosku (zgłoszenie robót budowlanych) dla robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę a objętych zakresem przedmiotowego zadania. (jeżeli jest wymagany)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Wadium w wysokości 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5, sekretariat pokój nr 9 ( I piętro ). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach