Przetargi.pl
Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  Piłsudskiego 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego. Zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2140 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt 23 na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach