Przetargi.pl
„Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44 681 11 91 , fax. 0-44 681 11 82
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta
  ul. Szkolna 4
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 0-44 681 11 91, fax. 0-44 681 11 82
  REGON: 78355100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : http://www.zsckrdobryszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do ZS w Dobryszycach w ramach projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 2. Zakres rzeczowy: I część zamówienia: zakup i dostawa sprzętu do pracowni technik rolnictwa do Zespołu Szkół w Dobryszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7 .1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT dla Zespołu Szkół w Dobryszycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania podstawowe: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty do wyposażenia pracowni i sprzęty ICT były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II zamówienia. b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, uruchomienia, zamontowania(dotyczy części I zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części II zamówienia). d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. części I , II) wraz z instrukcją w jęz. polskim e) Równoważne rozwiązania techniczne. - W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. - W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. - Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy f) Gwarancja: -Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I, II zamówienia. g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach. h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy. i) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy (dot. części I, II zamówienia) szczegółowego wyliczenia poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład zamówienia. 4. Zamawiający informuje, iż w przypadku II części zamówienia występuje mechanizm podzielonej płatności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: X. Wadium 10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium. 10.2 Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp. 10.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia: 1000,00zł brutto(słownie: tysiąc złotych) Część II zamówienia: 1300,00 zł brutto(słownie: tysiąc trzysta złotych) 10.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 24.09.2020 roku do godz. 10.00. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 49 1010 1371 0012 4113 9134 0000 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć „Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach dotyczy □ części I i/ lub □ II części zamówienia(zaznacz właściwe)Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego. 10.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 10.7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie Zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ 7. Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 2 i 3 11.OFERTA WSPÓLNA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: - partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; - każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. VII. ust 1 lit a (Załącznik nr 2i 3 do SIWZ) - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach