Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, ul.Waryńskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 836 062 , fax. 627 836 062
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
  ul.Waryńskiego 14
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 627 836 062, fax. 627 836 062
  REGON: 73097321700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec. Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 976,74 mb (km od 0+362 do km 1+338,74). Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m i obustronnie utwardzone pobocza - bitumiczne o szerokości 1 m. Konstrukcja drogi na poszerzeniu i poboczach stanowi: warstwa ścieralna AC11S 50/70 (KR2) grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC11W 50/70 KR2) grubości8 cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego układana w dwóch warstwach 8 cm 0/31,5 mm C30/50 14 cm 0/63 mm C30/50. W śladzie istniejącej jezdni przewiduje się częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej z AC16W 50/70 (KR2) zgodnie z tabelą wyrównań, następnie ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR2) grubości 4 cm. Na warstwie wyrównawczej przewiduje się ułożenie siatki szklano-węglowa przesączonej asfaltem. Zaprojektowano przekrój poprzeczny drogi daszkowy o nachyleniu 2% (w łukach poziomych jednostronny od 2 do 3%), jedno jezdniowy, dwupasmowy, przeznaczony do ruchu w obu kierunkach. Liczba przebudowywanych zjazdów o nawierzchni bitumicznej wynosi 6, powierzchnia 166,0 m2. Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane za pomocą rowów przydrożnych i przepustów drogowych. Łączna długość przebudowywanych przepustów to 66,0 m. Zakres robót obejmuje również: 1) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami, 2) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, 3) opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlane, przedmiar robót, ślepy kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg poniższego zestawienia: - ślepy kosztorys po wypełnieniu kosztorys ofertowy - zał. nr 8 do SIWZ, - przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ, - projekty budowlane – zał. nr 10 i nr 11 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– zał. nr 12 do SIWZ, - projekt docelowej organizacji ruchu - zał nr 13 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Kosztorys ofertowy sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 114 oraz z 2016r. poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 7) Inne dokumenty zgodnie z wymogiem SIWZ. Uwaga! 8) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach