Przetargi.pl
Usunięcie materiałów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie materiałów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie materiałów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2. Zamówienie zawiera trzy części, zwane dalej częściami: 1) Część 1 – zadanie polegające na usunięciu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy: a) ul. Gen. H. Le Ronda 31a, b) ul. Gen. H. Le Ronda 35a, c) ul. Gen. H. Le Ronda 37a, wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi, 2) Część 2 – zadanie polegające na usunięciu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy: a) ul. Gen. H. Le Ronda 45b, b) ul. Gen. H. Le Ronda 51a, c) ul. Gen. H. Le Ronda 51b, wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi, 3) Część 3 – zadanie polegające na usunięciu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy: a) ul. Gen. H. Le Ronda 49b, b) ul. Gen. H. Le Ronda 53a, c) ul. Gen. H. Le Ronda 53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu, wraz z robotami towarzyszącymi, 3. Zakres prac w ramach każdej z części obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności: 1) Roboty kwalifikowane - zakres robót realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II” realizowanego przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT., który polega na wykonaniu następujących robót: a) likwidacja i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z pokrycia dachów, b) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachów wraz z zabezpieczeniem elementów więźby dachowej, c) wykonanie pokrycia dachów wraz z ociepleniem i obróbkami blacharskimi, d) montaż ław kominiarskich i wyłazów dachowych, e) wykonanie wentylacji poddaszy; f) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych promujących współfinansowanie zadania ze środków UE; Ww. roboty, wykonywane będą na podstawie decyzji (pozwoleń) nr 1076/16, 1077/16, 1078/16, 1079/16, 1080/16, 1081/16, 1082/16, 1089/16, 1107/16, co szczegółowo opisuje projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Na terenie realizacji projektu, w widocznym miejscu należy w momencie rozpoczęcia robót budowlanych ustawić tablicę informacyjną identyfikującą projekt. Tablica ta będzie wyeksponowana aż do zakończenia robót. Po zakończeniu robót należy zastąpić tablicę informacyjną tablicą pamiątkową. Tablice muszą zostać wykonane z trwałych materiałów, gwarantujących ich wytrzymałość i czytelność, odporność na warunki atmosferyczne itp., a w przypadku tablicy pamiątkowej jej pięcioletni okres trwałości w miejscu realizacji projektu. Szablony tablic należy uzgodnić z Zamawiającym. 2) Roboty niekwalifikowane: a) wykonanie wentylacji w kuchniach i łazienkach, b) remont kominów, c) remont podłóg na poddaszach z ich dociepleniem, d) instalacja oświetleniowa na poddaszach, e) inne prace towarzyszące. 4. Szczegóły ww. zakresu robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją (projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi, STWiORB) sposobami wykonania, normami oraz przepisami. 5. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem następujących czynności: demontaż materiałów zawierających azbest, wykonanie obróbek blacharskich i dekarskich, wykonanie pokrycia dachów wraz z ociepleniem, wykonanie robót wykończeniowych w postaci uzupełnienia tynków ścian i powłok malarskich. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 7. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Zamawiający wymaga: 1) ciągłej obecności na terenie obiektu kierownika budowy w trakcie prowadzenia realizacji robót. 2) aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. prac związanych z demontażem i pakowaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich użytkowania. 9. Prace będą prowadzone w zamieszkałych budynkach. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłego dostępu do wejść do budynków oraz utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych chodników i terenów wokół budynków. 10. Parametry równoważności. Jeżeli projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 11. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 12. Tam, gdzie w projekcie budowlanym wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262660-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodne ze wzorem (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 2. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne: 1) potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, 2) potwierdzenie, że podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym na jego zasoby powołuje się Wykonawca. 3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach