Przetargi.pl
Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 92-318 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133 D lokal 214
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 676 34 87 , fax. 42 676 34 87
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133 D lokal 214
  92-318 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 676 34 87, fax. 42 676 34 87
  REGON: 472219069
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcpr-lodzkiwschodni.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Zadanie 1 – Usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu. – usługa zlecona podmiotowi medycznemu.b) Zadanie 2 – Usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa zlecona podmiotowi medycznemu.c) Zadanie 3 – Usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu. - usługa zlecona podmiotowi medycznemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający szczegółowo określił dla każdej części w SWZROZDZIAŁ V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach