Przetargi.pl
Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-94/WZŻ/2017

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-94/WZŻ/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz związanymi z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2.2.W zakres zamówienia wchodzą: 1)usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii obiektów użyteczności publicznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, ogrodzeń, poręczy, tralek, stopni schodowych, robót ślusarskich, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, roboty budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania. 2)usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) 2.3. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV: 50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne; 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych; 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania; 50.76.00.00-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej; 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe; 45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby; 45.22.32.20-4 Roboty zadaszeniowe; 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg; 45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie; 45.26.25.20-2 Roboty murowe; 45.26.25.21- 9 Roboty murarskie w zakresie fasad; 45.26.25.22-6 Roboty murarskie; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45.41.00.00-4 Tynkowanie; 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45.44.21.00-8 Roboty malarskie; 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe; 45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni; 45.45.41.00-5 Odnawianie. 2.4. Wykaz przykładowych, przewidywanych usług do Wykonania przez Wykonawcę zawiera załącznik nr 9 do SIWZ/jednocześnie załącznik nr 5 do umowy. 2.5.Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia w odniesieniu do budynków oraz obiektów usytuowanych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków, wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ//jednocześnie załącznik nr 3 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 7.8.; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach