Przetargi.pl
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę rękawic oraz worków na śmieci , papierów toaletowych, ręczników do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Dostawa rękawic . Zadanie nr 2 Dostawa worków n śmieci , ręczników jednorazowych, papierów toaletowych. Znak postępowania: ZP-98/WZŻ/2017

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę rękawic oraz worków na śmieci , papierów toaletowych, ręczników do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Dostawa rękawic . Zadanie nr 2 Dostawa worków n śmieci , ręczników jednorazowych, papierów toaletowych. Znak postępowania: ZP-98/WZŻ/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rękawic oraz worków na śmieci , ręczników jednorazowych, papierów toaletowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Dostawa rękawic. Zadanie nr 2 Dostawa worków na śmieci, ręczników jednorazowych, papierów toaletowych. 3) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ – dla zadania nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ – dla zadania nr 2 5) Dostawa przedmiotu zamówienia: 5.1) dostawa przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2 będzie odbywać się do n/w obiektów Zamawiającego: Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław, Żłobek nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław, Żłobek nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław, Żłobek nr 4ul. Kłodnicka 25, Wrocław, Żłobek nr 5ul. Dokerska 5, Wrocław, Żłobek nr 6ul. Krowia 1, Wrocław, Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9, Wrocław, Żłobek nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław, Żłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, Żłobek nr 10ul. H. Brodatego 17, Wrocław, Żłobek nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław, Żłobek nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, Żłobek nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław, Żłobek nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław, Żłobek nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław, Budynek administracyjny – ul. Fabryczna 15, Wrocław. 6) Pozostałe wymagania dla przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 6.1) Na opakowaniach muszą znajdować się napisy w języku polskim oraz oznakowanie znakiem CE oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6.2) Etykieta na opakowaniu musi zawierać minimum następujące dane: nazwę i adres producenta , nazwę wyrobu, termin ważności (przydatności do użycia), datę produkcji. 6.3)W przypadku rękawic do stosowania w kuchni na opakowaniu musi być umieszczony znak (piktogram) wskazujący, że zaproponowane rękawice są dopuszczone do kontaktu z żywnością. 7) Pozostałe wymagania dla przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2 Wykonawca zapewnia, że wszystkie towary będące przedmiotem umowy są oryginalnie zapakowane, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 7.1) Zaproponowany asortyment musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami w odniesieniu do poszczególnego asortymentu. 7.2) Woreczki do żywności powinny posiadać dokument potwierdzający, że produkt jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymagania dla produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz na opakowaniu zbiorczym musi być umieszczony symbol stosowany do oznakowania wyrobu mającego kontakt z żywnością.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach