Przetargi.pl
Usługi serwisu i konserwacji oraz naprawy urządzeń do maszynowego mycia naczyń wraz z urządzeniami współpracującymi w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-93/WZŻ/2017

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisu i konserwacji oraz naprawy urządzeń do maszynowego mycia naczyń wraz z urządzeniami współpracującymi w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-93/WZŻ/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i napraw urządzeń do maszynowego mycia naczyń wraz z urządzeniami współpracującymi w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków zgodnie z nomenklaturą 3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 50800000-3 „różne usługi w zakresie napraw i konserwacji” 4. Wykaz urządzeń zawiera załącznik 1 . Załącznik nie zawiera maksymalnych potrzeb zamawiającego a jest jedynie częściowym zestawieniem sprzętów. 5. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2018r do 20.12.2018 z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy. 6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz przez siebie dostarczonych materiałów i części zamiennych. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz za mienie zamawiającego przekazane do naprawy. 8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Jego pracowników jak za swoje własne. 9. Gwarancja: 24 miesięcy na wykonane usługi, a na użyte materiały czy zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia. 12. Wykonawca przed przystąpieniem do napraw sprzętu winien oszacować orientacyjnie koszt naprawy li zużycie techniczne urządzenia . W przypadkach kosztów szacowanych na ponad 50 % wartości naprawionego sprzętu, wykonawca uzgadnia z Zamawiającym realizację naprawy. Jeżeli zamawiający stwierdzi iż naprawa jest nie ekonomiczna po stronie Wykonawcy jest sporządzenie orzeczenia technicznego i przekazanie osobie odpowiedzialnej za obiór . Rozliczenia za wystawienie orzeczenia będzie na podstawie stawki zawartej w umowie jednak nie większej niż 10% roboczogodziny. Warunkiem zapłaty za sporządzenie orzeczenia technicznego jest dołączenie do faktury kopi orzeczenia podpisanego przez kierownika obiektu i wykonawcę. 13. O dokładnym terminie naprawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób. Czas reakcji wykonawcy na zgłoszone usterki sprzętu przez Zamawiającego ustala się na 12 godzin Naprawa od momentu zgłoszenia winna być zrealizowana w terminie do 3 dni od daty i godziny powiadomienia. 14. Koszty dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania, materiały do konserwacji i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca. 15. Naprawy i usuwanie awarii należy wykonywać w godzinach pracy żłobków w szczególności pomiędzy godziną 8:00-16:00. 16. W celu przeprowadzenie naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych materiałów i części zamiennych. Jakość stosowanych części zamiennych musi być zgodna z normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności znakiem bezpieczeństwa. 17. Naprawy rozliczane będą na podstawie stawki roboczogodziny oraz faktury, rachunku-dowodu zakupu za wykorzystane części do napraw. W cenę roboczogodziny wliczone są koszty dojazdu oraz środków niezbędnych do wykonania konserwacji i naprawy poza częściami zamiennymi. Wykonawca określi procent kosztów zakupu „kz” jaki może nałożyć na części zamienne niezbędne do wykonania napraw zgodnie ze złożoną ofertą. KZ – nie większy niż 10% wartości części zamiennych netto. Części użyte do napraw powinny być oryginalne. Środki wykorzystane będą najwyższej jakości, posiadające kartę charakterystyki, atest, bądź zezwolenie Państwowego Zakładu Higieny lub Ministerstwa Zdrowia. Części zamienne będą rozliczane wg rzeczywistego zużycia na podstawie dowodów zakupu – faktury lub innego dokumentu zakupu. Wykonawca dołączy do każdej faktury : a) protokół z przeglądu który powinien zawierać : -datę zgłoszenia z terminem naprawy wg umowy -model urządzenia i numer fabryczny -opis usterki/usługi -miejsce naprawy -opis naprawy -szczegółowy wykaz części oraz ilość roboczogodzin -podpis serwisanta oraz osoby upoważnionej do odbioru prac z załącznika 3 wraz z datą przekazania urządzeń do naprawy i datą odbioru urządzenia. Protokół powinien być sporządzany indywidualnie do każdego urządzenia. b) kopie faktury za części potrzebne do naprawy oraz materiały. c) orzeczenie techniczne w przypadku zużycia technicznego urządzenia lub braku zasadności ekonomicznej naprawy 18. Osobno będą rozliczane prace konserwacyjne. Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz przez siebie dostarczonych materiałów potrzebnych do odkamieniania, czyszczenia itp. (cena określa wszystkie koszty). Zakres czynności konserwacyjnych, serwisu które będą się odbywać do dnia 30.04.2018 i do dnia10.11 2018r: - odkamienianie grzałki oraz komory mycia wraz z ramionami myjącymi, - kompleksowe czyszczenie całej zmywarki, - przegląd części mechanicznych i rejestracja w karcie urządzenia, - sprawdzenie stężenia chemicznego płynów myjących na powierzchni naczyń i zapis w karcie urządzenia wyniku badania wraz z podpisem, - sprawdzenie szczelności komory mycia oraz czyszczenie uszczelek pokrywy, - sprawdzenie procesu mycia z kontrolą temperatur poszczególnych etapów oraz rejestrowanie wyników w karcie urządzenia wraz z podpisem - kalibracja i czyszczenie pomp dozujących płyn myjący i nabłyszczający. 19. Konserwacje rozliczane będą na podstawie stawki za serwis jednego urządzenia (zł/szt.) . W cenę serwisu wliczone są koszty dojazdu oraz środków niezbędnych do ich wykonania, włącznie ze środkami do odkamieniania i czyszczenia. 20. Naprawy należy rejestrować w karcie urządzeń w szczególności data naprawy , co zostało naprawione oraz czy urządzenie działa poprawnie. 21. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z użytkowania , w związku z pracami remontowymi co najwyżej 1 obiektu Wrocławskiego Zespołu Żłobków, w terminie od lipca 2018r..W powyższym przypadku zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z póżn, zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach