Przetargi.pl
„ ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA UNITU STOMATOLOGICZNEGO DO PRZYCHODNI MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA W RUDNEJ ”

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59305 Rudna, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 767 492 117
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15
  59305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 767 492 117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA UNITU STOMATOLOGICZNEGO DO PRZYCHODNI MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA W RUDNEJ ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitu stomatologicznego do Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia w Rudnej. 2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia w Rudnej dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności tj.: a/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przedkłada innych dokumentów, gdyż zgodnie z rozdziałem II pkt 3a i 3b SIWZ, wymagane jest tylko oświadczenie wg wzoru określonego w SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach