Przetargi.pl
Serwis, konserwacja i naprawa sprzętu AGD w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-95/WZŻ/2017

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis, konserwacja i naprawa sprzętu AGD w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-95/WZŻ/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu , konserwacji i napraw sprzętu AGD w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2018r do 15.12.2018 z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3. Usługi świadczone będą w następujących obiektach Zamawiającego: a. Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław, b. Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław, c. Żłobek nr 3 – ul. Białowieska27, Wrocław, d. Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław, e. Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław, f. Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław, g. Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław, h. Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław, i. Żłobek nr 9 – ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, j. Żłobek nr 10- ul. Brodatego 17, Wrocław, k. Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław, l. Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, m. Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław, n. Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław, o. Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław, p. Budynek Administracji – ul. Fabryczna 15, Wrocław
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach