Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746450800 , fax. +48746450801
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +48746450800, fax. +48746450801
  REGON: 890717830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wyszczególnione niżej kategorie robót: 1) Roboty i materiały budowlane w budynku głównym, 2) Termomodernizację budynku głównego, 3) Roboty i materiały budowlane w budynku garażowo-magazynowym, 4) Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego, 5) Budowa ciągów jezdnych, miejsc postojowych, chodników, 6) Zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę, 7) Budowa wiaty grillowej. Roboty budowlane będą polegały na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Świdnickiej 35 wraz z zagospodarowaniem terenu, budową wiaty grillowej, remontem i przebudową budynku garażowego, budową ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych wraz z oświetleniem terenu. Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznych (min. oświetleniowej, gniazd wtykowych technologicznej, niskoprądowych, ochronnych) wodociągowych, p.poż, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii węzła ciepłowniczego instalacji grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne oraz budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elektrycznego i ciepłowniczego. Zakres prac obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia podstawowego dla każdej z branż. 2.1. Parametry techniczne a) budynek główny - powierzchnia zabudowy – 446,58 m2 - powierzchnia użytkowa - 829,4 m2 - kubatura – 3597,80 m3 b) budynek garażowy - powierzchnia zabudowy – 161,33 m2 - powierzchnia użytkowa - 134,95 m2 - kubatura – 383,26 m3 c) wiata grillowa - powierzchnia zabudowy – 87,32 m2 - powierzchnia użytkowa - 87,32 m2 - kubatura – 261,96 m3 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wydaną decyzją nr 149/2017 z dn. 8 marca 2017 przez Starostę Dzierżoniowskiego, dokumentacją projektową i zawartymi w niej decyzjami, uzgodnieniami, upinaniami oraz warunkami przyłączenia, i specyfikacją techniczną wykonania, i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”, 2) Projekt budowlany – projekt przyłączy „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”, 3) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 4) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z węzłem cieplnym, 5) Projekt wykonawczy konstrukcja, 6) Projekt wykonawczy architektura, 7) Projekt wykonawczy- projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, 8) Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wodociągowego, projekt przyłącza ciepłowniczego, 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wielobranżowa „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”. 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektu są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 4. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt. 2 zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia placu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 3) udostępnienia placu budowy dla wykonawcy tablic: informacyjnej i pamiątkowej celem montażu, 4) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, 5) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót, również w okresie zimowym np. ogrzewanie obiektu celem suszenia ścian i wypraw tynkarskich, a także wyzbywania się wilgoci z przegród budowlanych, 6) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 7) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 8) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów i udokumentowania wywozu i złożenia na składowisku odpadów oraz wywozu i utylizacji sfrezowanej masy z nawierzchni bitumicznej na składowiska dla tego typu odpadów. 9) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności ich przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie lub założenie nowych, 10) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na płycie CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF), 11) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 149/2017 z dn. 8 marca 2017 wydanej przez Starostę Dzierżoniowskiego oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii oraz warunków przyłączenia dołączonych do dokumentacji projektowej (w tym wycinki drzew i wykonania nasadzeń zastępczych) oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 12) wykonania wszystkich robót, usług i czynności niezbędnych umożliwiających uzyskanie całkowitego wykończenia i wykonania obiektu „na gotowo pod klucz”, 13) opłaty i wykonania wszelkich formalności z zajęciem pasa drogowego celem realizacji robót, 14) wykonania badań, pomiarów, sprawdzeń i opinii w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań, pomiarów, sprawdzeń i opinii odbiorowych włącznie z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 15) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 16) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 15 dni od daty przekazania placu budowy, 17) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót , w terminie do 7 dni od podpisania umowy, 18) uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowanie wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP, 19) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i ze sztuką budowlaną, z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji, 20) Wypełnienia zaleceń Zamawiającego dotyczących realizacji zobowiązań wynikających z treści pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dn. 16.01.2017r. znak WPN 6335.2003.2016.MI. 21) wypełniania zobowiązań wynikających z wytycznych Instytucji dotującej w zakresie rozliczania inwestycji tj. m.in. podziału kosztów, opisu faktur, protokołów częściowego odbioru, oznakowania wszelkiej korespondencji logotypami itp., 22) uczestnictwa Kierownika budowy w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez PINB w Dzierżoniowie, 23) Przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §5 ust.5 (projektu umowy załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy art.22 §1. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wartość wykonania przedmiotu umowy, tj. poszczególnych kategorii robót, wynikać będzie z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego. Harmonogram, z podziałem na kategorie robót: 1. Roboty i materiały budowlane w budynku głównym, 2. Termomodernizację budynku głównego, 3. Roboty i materiały budowlane w budynku garażowo-magazynowym, 4. Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego, 5. Budowa ciągów jezdnych, miejsc postojowych, chodników, 6. Zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę, 7. Budowa wiaty grillowej, wskazane w § 4 ust. 2 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) i elementy robót, należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy. Podziału na elementy robót w danej kategorii robót dokonuje samodzielnie Wykonawca i przedkłada Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo zakwestionować wartość poszczególnych kategorii robót oraz elementów robót w przypadku, gdy w sposób rażący będzie naruszona ilość elementów i proporcja finansowa i terminowa pomiędzy kategoriami i elementami robót. W takiej sytuacji Zamawiający odmówi zatwierdzenia harmonogramu. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji oraz innych błędów w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie 5 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5 umowy(załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający dodatkowo dla potrzeb obliczenia ceny przekazuje tabelę zaszeregowania kosztów kosztorysu ofertowego do poszczególnych kategorii robót, z której wynika zaszeregowanie pozycji przekazanego informacyjnie przedmiaru robót do kategorii (załącznik nr 9 do SIWZ). 7. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), zwane dalej pracownikiem lub pracownikami zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót. 7.1 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §5 ust. 5 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), że świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy art. 22 §1. 7.2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa j/w (ust. 5 projektu umowy - załącznik nr 8 do SIWZ), poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Tym samym Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 7.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §5 ust. 5 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt.1 lit „i” umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §5 ust 5 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Wysokość kary z tego tytułu będzie stanowiła jednokrotną wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określona w § 10 ust. 1 pkt.1 lit „i” (załącznik nr 8 do SIWZ). 8. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy”, 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , b) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach