Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie, ul. Słowackiego 17; 55-095 Mirków

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 55095 Mirków, ul. Juliusza Słowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 315 10 30 , fax. 0-71 315 10 30
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie
  ul. Juliusza Słowackiego 17
  55095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 315 10 30, fax. 0-71 315 10 30
  REGON: 126824200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspmirkow.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie, ul. Słowackiego 17; 55-095 Mirków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki. Wykonawca będzie dostarczał produkty własnym transportem przystosowanym do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP) w dni robocze w godzinach wskazanych w zamówieniu. Szacunkowe zestawienie artykułów żywnościowych - kalkulacja cenowa (specyfikacja asortymentowo-ilościowa), zawarta jest w zał. 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach