Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, ul. Zamkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 707 04 92 , fax. 71 723 73 42
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamkowa 4
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 707 04 92, fax. 71 723 73 42
  REGON: 93225574400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej niżej wymienionych części: Część 1. Jajka, Część 2. Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy, Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Część 4. Produkty mleczarskie, Część 5. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część 6. Owoce, warzywa i podobne produkty - przetworzone, Część 7. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych oraz różne produkty spożywcze, Część 8. Ryby przetworzone i konserwowane. 3. Szczegółowy wykaz artykułów spożywczych zawierają Formularze cenowe, stanowiące Załączniki nr 1.1 – 1.8 do SIWZ. 4. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać poniższe wymagania jakościowe: a) wyroby muszą spełniać normy w żywieniu zbiorowym w stołówkach szkolnych, b) posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) mieć odpowiedni termin przydatności do spożycia d) posiadać najwyższą jakość, tj. I gatunek, świeży, bez przebarwień i uszkodzeń fizycznych. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostarczanie towarów min. 1 raz w tygodniu w dni robocze w zakresie Części nr 1-4 i 6-8, natomiast w zakresie Części nr 5 we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach