Przetargi.pl
Dostawa łodzi wioślarskiej dla Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łodzi wioślarskiej dla Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej wyścigowej łodzi wioślarskiej „ósemki” ze sternikiem na rufie przeznaczonej do profesjonalnego treningu oraz startu w zawodach rangi mistrzowskiej spełniającej wymogi FISA (Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej) wykonanej w technologii plastra miodu (przekładkowej) wraz z dodatkowymi akcesoriami dla Politechniki Wrocławskiej. 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 5. Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia samodzielnie w promieniu nie większym niż 1 000 km drogą lądową od Wrocławia, w tym przypadku koszty transportu i ubezpieczenia ponosi Zamawiający. 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34522000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi się składać z: I. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 1 i 2 SIWZ (w tym odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SIWZ) tj. 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; W takim przypadku podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca musi spełniać warunek samodzielnie. 2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada opis techniczny oferowanej łodzi pozwalający stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia charakteryzując go wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu poprzez podanie producenta i modelu łodzi oraz szczegółowe opisanie parametrów oferowanej łodzi – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SIWZ. II. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ III. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 3 SIWZ); IV. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 8 SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach