Przetargi.pl
Remonty cząstkowe jezdni i chodników

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58260 Bielawa, ul. Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 748 335 838
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1
  58260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 748 335 838
  REGON: 890717823
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe jezdni i chodników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Remont nawierzchni – asfaltobeton; b) Remont nawierzchni – masa na zimno; c) Remont nawierzchni tymczasowy – masa na zimno; d) Remont nawierzchni ulic/chodników, placów itp. z kostki betonowej; e) Remont nawierzchni ulic z kostki kamiennej 9/11; f) Remont cząstkowy nawierzchni ulic tłuczniowych; g) Wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych z zagęszczeniem; h) Wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych bez zagęszczenia; i) Wyrównanie nawierzchni drogi szutrowej przy użyciu frezowiny, bez kosztów frezowiny- materiał zapewnia zamawiający; j) Regulacja wpustu ulicznego; k) Regulacja zasuwy, studzienki, włazu; l) Remont nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50x7 z uzupełnieniem 50% płytek; m) Ustawienie obrzeży, 8/30, 6/20; n) Ustawienie krawężników na ławie betonowej; o) Rozbiórka istniejącego krawężnika+wywóz gruzu; p) Rozbiórka istniejącego obrzeża+wywóz gruzu;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach