Przetargi.pl
Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno oraz RDW Toruń w 2021 roku

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno oraz RDW Toruń w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (każda z części stanowi odrębne postępowanie): a) część zamówienia nr 1 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w tabeli nr 1 załącznika 11a do SIWZ, b) część zamówienia nr 2 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w tabeli nr 2 załącznika 11a do SIWZ, c) część zamówienia nr 3 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w zakresie podanym w tabeli nr 1 załącznika 11b do SIWZ, d) część zamówienia nr 4 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w zakresie podanym w tabeli nr 2 załącznika 11b do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych: - przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 11a do SIWZ, - przez RDW Toruń stanowi załącznik nr 11b do SIWZ. 3. Zakres usług obejmuje dla wszystkich części zamówienia:  przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 220 kilometrów samochodem o ładowności 12 – 20 Mg,  przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych,  przewóz materiałów, drobnego sprzętu kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,  wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych,  udział w awaryjnym i interwencyjnym oczyszczaniu (udrażnianiu) przepustów, likwidacji zastoisk wody przy użyciu pojazdu asenizacyjnego,  prace na wysokości przy użyciu podnośnika koszowego np. przy awaryjnym usuwaniu konarów drzew, napraw oświetlenia czy sygnalizatorów zagrażających BRD. Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę). 4. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę), w szczególności przy następujących czynnościach:  likwidacja wiatrołomów,  wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających (bariery),  transport materiałów masowych (kruszywo, destrukt bitumiczny itp.) na potrzeby bieżącego utrzymania dróg,  robotach ziemnych,  awaryjnego oczyszczania przepustów oraz likwidacji zastoisk wody. 5. Środki transportowe i sprzętowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 6. Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.). 7. Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający aktualną licencję przewoźnika. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art. 11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby lub zamieszkania wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 11.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 11.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2a lub 2b lub 2c lub 2d do SIWZ (stosownie do części na która wykonawca składa ofertę); 11.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 11.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 11.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 11.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach