Przetargi.pl
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i Obwodu Drogowego w Pleszewie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-763 Poznań, Siemiradzkiego 5a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 017511575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i Obwodu Drogowego w Pleszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku administracyjnym Rejonu w Kaliszu o powierzchni 503,00 m2, Obwodu Drogowego w Kaliszu o powierzchni 154,00 m2, Obwodu Drogowego w Pleszewie o powierzchni 160,50 m2. Łączna powierzchnia 817,50 m2. Usługa polegająca na codziennym sprzątaniu, odkurzaniu i myciu różnych powierzchni wraz ze środkami czystości dostarczonymi przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na sprzątaniu powierzchni biurowych o minimalnej powierzchni 200,00 m2 każda;Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach