Przetargi.pl
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych dla dojeżdżających z terenu Gminy Dragacz dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Dragaczu, Szkoły Podstawowej w Michalu, Szkoły Podstawowej w Grupie w okresie 01.02.2019r. – 30.06.2019 r. w dni nauki szkolnej.Zamówienie udzielane w częściach. Część I

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

  • Adres: 86134 Dragacz, Dragacz
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 523 324 972 , fax. 523 324 974
  • Data zamieszczenia: 2019-01-11
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
    Dragacz
    86134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
    tel. 523 324 972, fax. 523 324 974
    REGON: 111334400000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: sapo.biposwiata. pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych dla dojeżdżających z terenu Gminy Dragacz dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Dragaczu, Szkoły Podstawowej w Michalu, Szkoły Podstawowej w Grupie w okresie 01.02.2019r. – 30.06.2019 r. w dni nauki szkolnej.Zamówienie udzielane w częściach. Część I
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Wykonawca zapewni uczniom dojazd i odwóz : I AUTOBUS Trasa dowozu Wielkie Stwolno – Polskie Stwolno – Bratwin- Szkoła Podstawowa w Michalu – Dragacz- Dolna Grupa - Górna Grupa- Szkoła Podstawowa w Grupie - Grupa- Dolna Grupa – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu –Wąskie Piaski –Wielkie Stwolno-Polskie Stwolno-Bratwin-Michale Szkoła Podstawowa Trasa odwozu I kurs o godzinie 11 :45 Szkoła Podstawowa w Grupie- Dolna Grupa- Dragacz- Bratwin- Wielkie Stwolno II kurs o godzinie 12:50 Szkoła Podstawowa w Grupie – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu- Bratwin – Wielkie Stwolno – Wąskie Piaski III kurs o godzinie 13 :45 Szkoła Podstawowa w Grupie – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu- Bratwin – Wielkie Stwolno IV kurs o godzinie 14:40 Szkoła Podstawowa w Grupie – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu- Bratwin – Wielkie Stwolno – Wąskie Piaski V kurs o godzinie 15:35 Szkoła Podstawowa w Grupie – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu- Bratwin – Wielkie Stwolno – Wąskie Piaski VI kurs o godzinie 16:30 Szkoła Podstawowa w Grupie – Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu- Bratwin – Wielkie Stwolno – Wąskie Piaski II AUTOBUS Trasa dowozu na pierwszą zmianę rozpoczęcie zajęć w Szkole Podstawowej w Michalu 7:30 Michale- Tryl- Mątawy- Wielkie Zajączkowo-Wielki Lubień - Dragacz- Szkoła Podstawowa w Michalu – Dragacz – Wielki Lubień (na granicy z Krusze)-Wielkie Zajączkowo- Wielki Lubień – Szkoła Podstawowa w Dragaczu Trasa dowozu na drugą zmianę rozpoczęcie zajęć w Szkole Podstawowej w Dragaczu 10:50 Michale- Dragacz- Wielki Lubień ( na granicy z miejscowością Krusze)- Wielkie Zajączkowo- Wielki Lubień – Szkoła Podstawowa w Dragaczu Trasa odwozu I kurs o godzinie 12:50 Szkoła Podstawowa w Dragaczu – Szkoła Podstawowa w Michalu – Wielki Lubień – Mątawy II kurs o godzinie 13 :45 Szkoła Podstawowa w Dragaczu – Szkoła Podstawowa w Michalu – Wielki Lubień – Mątawy – Tryl III kurs o godzinie 14:40 Szkoła Podstawowa w Dragaczu – Szkoła Podstawowa w Michalu – Wielki Lubień – Mątawy IV kurs o godzinie 15:35 Szkoła Podstawowa w Dragaczu – Dragacz ( przystanek koło sklepu) – Wielki Lubień – Wielki Lubień ( na granicy z miejscowością Krusze) V kurs o godzinie 16:30 Szkoła Podstawowa w Dragaczu –Dragacz ( przystanek koło sklepu)– Wielki Lubień – Wielki Lubień ( na granicy z miejscowością Krusze). III AUTOBUS Trasa dowozu rozpoczęcie zajęć w Szkole Podstawowej w Grupie 8:00 Grupa Szkoła – Górna Grupa- Dolna Grupa – Michale Szkoła Podstawowa – Nowe Marzy ( przystanek przy drodze serwisowej)- Górna Grupa- Grupa- Mniszek - Grupa szkoła Podstawowa Trasa odwozu I kurs o godzinie 11:45 Szkoła Podstawowa w Grupie- Górna Grupa – Nowe Marzy – Grupa Szkoła Podstawowa II kurs o godzinie 12 :50 Szkoła Podstawowa w Grupie – Szkoła Podstawowa w Michalu – Dolna Grupa- Górna Grupa Nowe Marzy – Grupa ( PKP ) – Grupa Szkoła Podstawowa III kurs o godzinie 13 :45 Szkoła Podstawowa w Grupie – Szkoła Podstawowa w Michalu- Dolna Grupa-Górna Grupa – Nowe Marzy – Grupa (PKP)-Grupa Szkoła Podstawowa IV kurs o godzinie 14:40 Szkoła Podstawowa w Grupie- Szkoła Podstawowa w Michalu- Dolna Grupa- Górna Grupa- Grupa Szkoła Podstawowa V kurs o godzinie 15:35 Szkoła Podstawowa w Grupie – Górna Grupa – Nowe Marzy – Grupa- Mniszek – Grupa Szkoła Podstawowa 3. Wykonawca zapewni pierwszeństwo przejazdu uczniom oraz ilość wolnych miejsc koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania. 4. Planowana szacowana dzienna łączna długość tras wynosi średnio ok. 600 km. Podana długość dzienna tras może ulec zmianom, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez placówki oświatowe. 5. Planuje się zakup od wykonawcy biletów miesięcznych w ilości ok 9 szt. dla dzieci 5 letnich,343 szt. dzieci 6 letnich i uczniów szkół (ulga 49%), 3 sztuki dla osób pełniących funkcję opiekuna dowożonych uczniów zatrudnionych przez Zamawiającego (bilety 100%). Podane ilości biletów miesięcznych są wartościami szacunkowymi obliczonymi na podstawie wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości biletów w granicach: +/- 2%. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu mniejszej ilości sprzedaży biletów niż ilość szacowana przez Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych, jako iloczyn faktycznie dostarczonych biletów miesięcznych (na podstawie zapotrzebowania przedłożonego wykonawcy) i jednostkowej ceny brutto biletów miesięcznych. 7. Ilość nabywanych biletów będzie regulowana comiesięcznym zapotrzebowaniem sporządzanym przez dyrektorów każdej ze szkół wymienionych oraz Zamawiającego, do 20-ego dnia każdego miesiąca i może ulegać zmianom. 8. Zapotrzebowanie, o którym mowa powyżej na miesiąc luty 2019r., zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 9. W celu zapewnienia punktualnego dojazdu uczniom do szkół na godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych usługa realizowana jest jednocześnie przez trzy pojazdy, każdy o łącznej liczbie miejsc minimum 40, w tym miejsc siedzących minimum 30. Dodatkowo wymagany jest czwarty autobus (o łącznej liczbie miejsc minimum 40, w tym miejsc siedzących minimum 30), jako pojazd rezerwowy. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej dyspozycyjności w zakresie podstawienia pojazdów, a w szczególności w przypadku awarii pojazdu, do niezwłocznego zabezpieczenia pojazdu rezerwowego, zgodnie z treścią złożonej oferty. 11. Ilości uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości do każdej z jednostek oświatowych określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji i jest wielkością prognozowaną. 12. Rozkład jazdy autobusów uwzględniający miejscowości wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ stanowić będzie załącznik do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów. 14. Uczniowie będą dowożeni na wyznaczone godziny rozpoczęcia zajęć minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 15. Do obsługi zleconego zadania Wykonawca zapewni autobusy, które będą dopuszczone do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami oznaczonymi odpowiednimi tablicami, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 16. Zamawiający wyklucza możliwość umieszczenia na autobusach dowożących dzieci reklam produktów lub usług, których sprzedaż lub świadczenie osobom niepełnoletnim jest zabronione. 17. Osoby sprawujące opiekę nad uczniami w czasie dowozu zatrudnia Zamawiający. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin autobusów przeznaczonych do wykonywania usługi przed wyborem oferty, a także nie dopuszczenia ich do świadczenia usług w ramach przedmiotowego zamówienia. 19. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania oraz ze względu na specyfikę tras dowozu, co może mieć wpływ na cenę oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 20. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa w czasie realizacji zamówienia obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowisku kierowcy autobusu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę kierowców autobusu. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz powierzone obowiązki powinny być możliwe do zidentyfikowania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu lub okaże się, że kierowcy autobusów nie są zatrudnieni na umowę o pracę Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi: a) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% wartości brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego; b) za każdy przypadek braku zawarcia lub istnienia umowy o pracę z kierowcą autobusu w wysokości 2% wartości brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Rozdział IX informacje dotyczące wadium - SWIZ
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych do miejscowości określonych w dziale II SIWZ, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach