Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 85-863 Bydgoszcz, Łomżyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 252 702, , fax. 523 252 709
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  Łomżyńska 33
  85-863 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 252 702, , fax. 523 252 709
  REGON: 1581798500136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych wg zał. nr 2 do SIWZ. Szacunkowa wielkość zamówienia poszczególnych materiałów została wyliczona na okres trwania umowy ( 12 miesięcy ) – nie jest zobowiązująca dla Zamawiającego. Przez rodzaj materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia – fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ), nie regenerowane ( tj. wyprodukowane w podstawowym cyklu produkcyjnym, gdzie wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, nie odzyskane ). Materiały eksploatacyjne nie mogą mieć śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne winny posiadać nie gorsze niż opisane w tabeli parametry w zakresie wydajności wydruku i jakości ( nie rozlewanie liter, nie przerywanie ciągłości rysunku, naturalna kolorystyka, trwałość i nasycenie wydruku ). W pozycjach1,2,3,7,8,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 30 – Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia. W pozycjach : 4, 5, 6,20, 21, 28, – Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia lub dopuszcza złożenie oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia – muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. W przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). Wykonawca winien posiadać zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. , poz.992) lub dokonać obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub współpracować z podmiotem posiadającym wymagane prawem zezwolenia, rejestracje (umowa zawarta na piśmie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125120-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wraz z ofertą, każdy wykonawca: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania ( wg załącznika nr 1 do SIWZ ), – będące podstawą oceny spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1, 5.2 SIWZ b) jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców, c) oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianiu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby. d) pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA e) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4. f) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Cenę należy odnieść do określonej w załączniku miary. W przypadku zmiany miary przez Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. g) w przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). W celu stwierdzenia czy spełniają one wymogi - Zamawiający porówna treść zapisaną w tabeli zał. nr 2 z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt posiada nie gorsze parametry niż produkt pochodzący od producenta danego urządzenia. Dokumenty muszą odnosić się do każdego produktu przedstawionego w ofercie ( dotyczy atramentów, tonerów, kaset, taśm, folii ). Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy ( zgodnie z danymi zawartymi w załączniku tabeli ) W przypadku tonerów do drukarek ( lub kopiarek z funkcją drukarki ) nie pochodzących od producenta danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. W przypadku tuszy do drukarek atramentowych nie pochodzących od producenta danego urządzenia należy złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 ( testy wydajności ) lub ISO/IEC 24712 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia winny być gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, nie mogą być przyczyną nie uznania roszczeń gwarancyjnych przez serwisy fabryczne, tj. proponowane materiały nie mogą spowodować utraty gwarancji urządzenia ( jeżeli są na gwarancji ) , w których będą używane. W przypadku gdy to nastąpi Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości ceny nabycia urządzenia lub ponieść koszt zakupu nowego urządzenia. Produkt nie może powodować uszkodzeń ani zaburzeń pracy urządzeń, do których będzie przeznaczony. W przypadku gdy dostarczony materiał spowoduje uszkodzenie urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego, co zostanie stwierdzone przez serwis, Wykonawca pokryje koszty naprawy urządzenia oraz ekspertyzy technicznej. Na etapie oceny ofert Zamawiający może poprosić o dostarczenie losowo wybranych próbek materiałów eksploatacyjnych – celem sprawdzenia. Zamawiający poniesie koszty wykorzystanych próbek – po cenach jednostkowych określonych w ofercie lub zwróci w stanie nienaruszonym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach