Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89200 Szubin, ul. Kcyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 910 700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12
  89200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 910 700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 9235091000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wszystkich robót ujętych i określonych w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj. wielobranżowym projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, SST, audycie energetycznym budynku, opinii biura planowania opracowanej przez Spółdzielnię Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma wyłącznie charakter poglądowy, pomocniczy i informacyjny. 2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy, w tym wykonanie robót budowlanych związanych z: a) wymianą konstrukcji dachu i stropu z wyjątkiem transportu i utylizacji płyt azbestowych, b) dociepleniem ścian zewnętrznych, remontem elewacji, dociepleniem stropu nad parterem, c) budową podjazdu dla niepełnosprawnych, d) wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania elektrycznego, e) wymianą instalacji elektrycznej, f) wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, g) opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kotłowni i instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń, h) wykonaniem wszelkich prac towarzyszących wg wzoru umowy, i) wykonaniem tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi określonymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” – strony od 68 do 70. Tablica informacyjna o wymiarach 80 x 120 cm, umieszczona na stelażu na zewnątrz budynku. 3. Realizacja wszystkich usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi i dostawami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczyli osoby zatrudnione na umowę o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) Przedmiotowy wymóg dotyczy przede wszystkich osób realizujących roboty ogólnobudowlane i budowlane (prace ziemne, obsługa sprzętu mechanicznego, prace dociepleniowe i instalacyjne związane z wykonaniem termomodernizacji budynku). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osoby, która prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDiG zrealizuje zamówienie osobiście, osób pełniących funkcje kierownika robót oraz osób nadzorujących;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia Wadium w kwocie: 9.000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szubinie, nr konta 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027, z adnotacją „wadium – nr ZP.271.2.2019 na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy” Kserokopię przelewu, wpłaty wykonawca dołącza do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12 (Biuro Obsługi Klienta) lub dołączyć do oferty. 7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 7b ustawy Pzp. 9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ; 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy (realne i rzeczywiste wykazanie, że będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a także w przypadku wykonawców występujących wspólnie; 4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, przed otwarciem ofert. 5) WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach