Przetargi.pl
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw.

Gmina Nowy Staw ogłasza przetarg

 • Adres: 82-230 Nowy Staw, ul. Bema
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 715 110
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Staw
  ul. Bema 1
  82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie
  tel. 552 715 110
  REGON: 52896500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw, w tym: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z wszystkich nieruchomości; 2) odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości w następujących frakcjach: a) papier, b) szkło, c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji; 1.2. dostarczenie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych t.j.: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji; 1.3. odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego PSZOK). 2. Charakterystyka Miasta i Gminy Nowy Staw: 2.1. Miasto i Gmina Nowy Staw położona jest w województwie pomorskim, w powiecie malborskim; 2.2. powierzchnia Miasta i Gminy Nowy Staw: 114,38 km2; 2.3. miejscowości: 1) Nowy Staw, 2) 18 sołectw: Brzózki, Mirowo, Stawiec, Chlebówka, Dębina SHR, Dębina Wieś, Świerki, Lipinka, Myszewo, Lubstowo, Nidowo, Półmieście, Laski, Tralewo, Trępnowy, Kącik, Pręgowo Żuławskie, Martąg; 2.4. typ zabudowy: zabudowa jednorodzinna i mniej liczna zabudowa wielorodzinna; 2.5. liczba nieruchomości – budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw – 978; 2.6.liczba nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, cmentarze, kościoły, lokale gastronomiczne, itp.) na podstawie złożonych deklaracji wynosiła na koniec grudnia 2018r – 96; 2.7. liczba nieruchomości mieszanych – nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy (np. prowadzona jest działalność gospodarcza) na podstawie złożonych deklaracji wynosiła na koniec grudnia 2018r – 13; 2.8. liczba osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw na koniec grudnia 2018r na pobyt stały wynosiła 7270, na pobyt czasowy – 177; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości – ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. 4. Według złożonych deklaracji selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w ok. 77% nieruchomościach (stan na 31.12.2018 r). 5. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawcy powinni w sposób szczegółowy zapoznać się z powyższym opracowaniem, a wszelkie pytania i uwagi należy kierować do Zamawiającego w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ. UWAGA: Zamówienie nie obejmuje: 1. Dostarczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, t.j. wyposażenia wszystkich nieruchomości w w/w pojemniki. Powyższe pojemniki dostarczy Gmina Nowy Staw. 2. Utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji pojemników . 3. Wyposażenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK). 6. Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Wykonawcy w każdym czasie mogą dokonać wizji lokalnej na terenie Miasta i Gminy w celu zapoznania się z jej specyfiką, strukturą, typami zabudowy. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 2.1. w pieniądzu; 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 2.3. w gwarancjach bankowych; 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 8300 0009 0002 5589 2000 0100 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z adnotacją „wadium- postępowanie nr ZP.271.8.2019”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; 2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ( Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach