Przetargi.pl
Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy IBM na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

Gdańskie Centrum Informatyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-601 Gdańsk, Prof. Witolda Andruszkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7688288, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Centrum Informatyczne
  Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 7688288, , fax. -
  REGON: 36770872000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gci.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy IBM na potrzeby Gminy Miasta Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej przestrzeni dyskowej macierzy IBM należącej do Gminy Miasta Gdańska poprzez dostawę półek dyskowych wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i konfiguracją. 2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 – miesięcznej gwarancji wraz ze wsparciem technicznym na dostarczony przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ (dalej Opis lub OPZ). Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności zawiera Załącznik nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (dalej IPU). Wykaz wszystkich załączników został określony w rozdziale XX.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew bankowy), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Gdańska, NIP 583-00-11-969 z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w imieniu której działa Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku (80-601) przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Gdańskiego Centrum Informatycznego 02 1240 1268 1111 0010 7864 3106 z dopiskiem: Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy IBM na potrzeby Gminy Miasta Gdańska ZP/10/D/2019/K. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w jednej z form określonych w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu składania ofert. 8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (kserokopia), nie stanowi to jednak obowiązku. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 – 4 Ustawy Pzp 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 12. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu. 13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. Wykonawca do Formularza oferty dołącza oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje o dokumentach (np. pełnomocnictwo) i ich formie w niniejszym postępowaniu określa SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o którym mowo powyżej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach