Przetargi.pl
Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-328 Gdańsk Oliwa, Karwieńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5520041 , fax. 58 5521751
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ogród Zoologiczny
  Karwieńska 3
  80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie
  tel. 58 5520041, fax. 58 5521751
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie I – śledź: CPV 15.22.10.00-3 śledź bałtycki głęboko mrożony pojedynczo odpowiadający PN-92/A-86758 - Śledziowate w szacunkowej ilości 27.000kg 2. Zadanie II - ryba słodkowodna: CPV 15.22.10.00-3 a) ryba słodkowodna cała głęboko mrożona pojedynczo, w szacunkowej ilości: 13.000kg w tym: - ciosa 3.000kg - płotka 9.000kg - stynka 1.000kg b) przydatność do spożycia co najmniej 2 miesiące od dnia dostawy. 3. Zadanie III – miód pszczeli: CPV 03.14.21.00-9 a) miód naturalny (opakowanie do 1kg) – 155kg b) pyłek kwiatowy – 1kg 4. Zadanie IV – jaja: CPV 03.14.25.00-3 a) jaja kurze: dowóz do GOZ - jaja kurze świeże konsumpcyjne kl. „L” – 21.000 szt. b) jaja przepiórcze: dowóz do GOZ - jaja przepiórcze – 1.300 szt. c) dowóz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt (Gdańsk –Kokoszki, Przyrodników 14) jaja kurze świeże konsumpcyjne kl. „L” – 500 szt. – na zamówienie. d) przydatność do spożycia co najmniej 2 tygodnie od dnia dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w rozdziale II pkt 1.5. lit. a) Specyfikacji) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2) Wykonawcy muszą posiadać Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny lub Decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o Zatwierdzeniu Zakładu. 3) Do przetargu mogą przystąpić osoby (podmioty), które prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia (czynnościami przewidywanymi do wykonania).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy; 3) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 1.5. lit. c) Specyfikacji. * Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego u wskazanych producentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach