Przetargi.pl
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Władysławowo ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. gen. J. Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 674-07-21 , fax. 58 674 54 36
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Władysławowo
  ul. gen. J. Hallera 19
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 58 674-07-21, fax. 58 674 54 36
  REGON: 19167541600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: • nabycie od określonego zbywcy samochodu osobowego posiadającego indywidualne cechy spełniające wskazane w Załączniku A do SIWZ parametry i wyposażenie, • oddanie samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony, tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, • ubezpieczenie na okres od dnia wydania samochodu do dnia przeniesienia własności samochodu na rzecz Zamawiającego w zakresie obejmującym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC, NNW, Asistance, • przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego po zakończeniu leasingu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Zamawiający dokonał wpłaty ostatniej raty leasingowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.1 do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4 odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej. 1.5 opis oferowanego samochodu wg wzoru, który stanowi Załącznik 4 do SIWZ. 2. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach