Przetargi.pl
Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Ogrodowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774481491
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
  Ogrodowa 4
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774481491
  REGON: 53130321200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arn.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie stałego kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie przy ul. Sudeckiej 23: • pomieszczenia biurowe i pomocnicze, ciągi komunikacyjne, parkiet sportowy, sanitariaty, węzeł cieplny, pomieszczenie siłowni loże VIP ,o łącznej powierzchni sprzątania – 4970,07 m2 • okna i drzwi przeszklone o łącznej powierzchni – 300 m2 • rodzaj powierzchni – wykładzina dywanowa, posadzki żywiczne oraz terakota. • rodzaj okien – ramy PVC, aluminium , szyby bez szprosów. • rodzaj stolarki drzwiowej -ramy aluminiowe ,szyby bez szprosów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach