Przetargi.pl
Sprzątanie w budynku „Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM PRZESIADKOWE - ul. 1 Maja 4, 45-758 Opole

"Zakład Komunalny" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-574 Opole, Podmiejska 69
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Komunalny" sp. z o.o.
  Podmiejska 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  REGON: 531124805
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie w budynku „Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM PRZESIADKOWE - ul. 1 Maja 4, 45-758 Opole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku „Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu - CENTRUM PRZESIADKOWE w Opolu przy ul. 1 Maja 4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:- załączniki nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)- załącznik nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. sytuacja ekonomiczna lub finansowaOpis sposobu dokonywania oceny warunku:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł2. Zdolność techniczna lub zawodowaOpis sposobu dokonywania oceny warunku:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:- w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie (2) usługi (rozumiane jako dwie umowy/zamówienia), sprzątania budynków, z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej 14 000,00 zł netto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach