Przetargi.pl
Usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie przy ul. Mikołajczyka 5 i 6 oraz terenów zewnętrznych, terenów zielonych i przyległych chodników przy budynkach Sądu.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Stanisława Mikołajczyka 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 674 17 04
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
  Stanisława Mikołajczyka 5
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 674 17 04
  REGON: 000324760
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanow.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie przy ul. Mikołajczyka 5 i 6 oraz terenów zewnętrznych, terenów zielonych i przyległych chodników przy budynkach Sądu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie przy ul. Mikołajczyka 5 i 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w art 108 ust 1 uPZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach