Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023

MIASTO KOBYŁKA ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KOBYŁKA
  ul. Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  REGON: 013269663
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki (w czasie dowozu) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kobyłka do szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub innych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje transport z miejsca zamieszkania uczniów do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowych oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów, a także zapewnienie opieki w czasie transportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach