Przetargi.pl
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-655256980; 0-655256983 , fax. 0655256979
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  pl. Kościuszki 4 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-655256980; 0-655256983, fax. 0655256979
  REGON: 41110351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Sprzęt i środki transportu będą zatrudniane wg potrzeb zamawiającego . Zakres zadań wykonawcy niniejszego zamówienia został opisany poniżej i w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zakres zamówienia obejmuje usługi transportowe i sprzętowe przy robotach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych: - doraźne dostawy materiałów ( piasek, grysy, emulsja ). - wywóz ziemi, oraz innych materiałów (wiatrołomy) przy pracach remontowych nawierzchni i pracach porządkowych, - kopanie i renowacja rowów przydrożnych, - utrzymanie zieleni - podcinanie koron drzew, - oznakowanie poziome, - profilowanie dróg gruntowych, - interwencyjne wywozy wody deszczowej z odstojników i studni kanalizacji deszczowych. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy robót, które będą realizowane na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. zdp.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach