Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Dworcowej w m. Chludowo gmina Suchy Las

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8125161 , fax. 061 8125212
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Szkolna 13 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8125161, fax. 061 8125212
  REGON: 00054933500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Dworcowej w m. Chludowo gmina Suchy Las
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Dworcowej w m. Chludowo gmina Suchy Las (na odcinku od granicy wsi Zielątkowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 Oborniki - Poznań. tj. na długości 1.423,0 m.). Ulica Dworcowa znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2427 P Chludowo -Żydowo. Przebudowa polega na wykonaniu jednostronnego krawężnika oraz chodnika i wjazdów z betonowej kostki brukowej (w dwóch etapach), zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Drogowym, z siedzibą przy ul. Promienistej 9, 60-288 Poznań. Prace zostały podzielone na dwa etapy: - E T A P I : od km 0+000 do km 0+741 - E T A P II : od km 0+749 do km 1+423 Szczegółowy łączny zakres prac (dla dwóch etapów łącznie) to m.in.: - roboty przygotowawcze - rozbiórkowe i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej (ok. 2247 m? + 53 m? kostki z odzysku) - wykonanie wjazdów do posesji z kostki brukowej (ok. 528 m?) - wykonanie odwodnienia pasa drogowego ( w tym m.in.: kanał z rur PVC 500 mm- 20 m, przepusty z rur PVC 400 mm- 18m, przykanaliki z rur PVC 200 mm-10 m, studnie rewizyjne 1000 mm- 4 szt., studzienki ściekowe 500 mm- 3 szt.), - koszty uzgodnień, badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót; - dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji (opłaty te należy uwzględnić w kalkulacji ceny). - wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (należy uwzględnić w kalkulacji ceny) - wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe Termin realizacji zamówienia: I etap: do 30 września 2010 roku, II etap- do końca czerwca 2011 roku. UWAGA: Wykonawca będzie mógł po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonać ETAP II w roku 2010, jednakże płatność za realizację tego Etapu nastąpi w 2011 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W zamówieniu jest wymagane wadium w kwocie: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 3. Wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 roku Nr 25 , poz. 253 , Nr 66 , poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) . 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie: poręczeń lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób działających w imieniu poręczycieli lub gwarantów do podpisywania w/w dokumentów. Wadium wniesione w formie: poręczeń lub gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować cały okres związania z ofertą, określony w pkt. VII niniejszej SIWZ. Wadium w formie: poręczeń lub gwarancji ubezpieczeniowych - oryginały, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr A-12, a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane dołączyć do oferty Wykonawcy. 5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047 SBL w Poznaniu O/Suchy Las, a wadium w pozostałych formach w siedzibie Zamawiającego. Najpóźniej wadium powinno znaleźć się u Zamawiającego w terminie odpowiadającym terminowi składania ofert. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważana będzie data wpływu środków na podane wyżej konto. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się na podane wyżej konto PRZELEWEM z konta bankowego Wykonawcy- art. 45 ust. 7 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty dołączyć należy numer konta, adres na który należy dokonać zwrotu wadium - druk oświadczenia znajduje się w formularzu oferty Druk Nr 2.8. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1. w formach, o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1, 1a, i 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suchylas.pl//przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach