Przetargi.pl
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 20 12 , fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 20 12, fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia są Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych,z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego, tj. 1.świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego Zamawiającego (zespołu central o aktualnej pojemności 2500 tys. numerów wewnętrznych);2.świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci telefonii komórkowej, dla ok. 150 istniejących stacji telefonicznych GSM Zamawiającego (w tym przejętych wraz z numerami od innych operatorów); usługa winna być dostępna na terenie całego kraju i poza jego granicami, a w szczególności we wszystkich obiektach Zamawiającego; obsługiwane stacje GSM należy zintegrować z wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego; 3.świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych dla ok. 250 istniejących stacji (analogowych i ISDN) telefonii przewodowej (tzw. aparatów bezpośrednich), użytkowanych przez Zamawiającego (w tym przejętych wraz z numerami od ich aktualnych operatorów, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy); stacje te nie są obsługiwane przez centrale abonenckie Politechniki Łódzkiej, a w ramach niniejszego zamówienia należy je zintegrować z wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego, 4.świadczenie usług transmisji danych w sieciach GSM. Wyżej wymienione usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do technicznych usług serwisowych (zgłaszanie i usuwanie awarii) przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy. Wykonawca wyznaczy opiekunów: handlowego (w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia) i technicznego (wsparcie techniczne dla rozwiązywania bieżących problemów technicznych na styku pomiędzy siecią Wykonawcy, a wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego) dostępnych drogą e-mailową oraz telefoniczną od 8?? do 16?? w dni robocze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN) na etapie składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki oferty na zakup aparatów telefonicznych i modemów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach