Przetargi.pl
USŁUGA KONSERWACJI WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH (25/ZP/14)

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 750 20 98 , fax. 42 750 21 01
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 750 20 98, fax. 42 750 21 01
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KONSERWACJI WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH (25/ZP/14)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na n/w wojskowych bocznicach kolejowych: Zadanie 1 - konserwacja wojskowej bocznicy kolejowej nr 161 Regny, Zadanie 2 - konserwacja wojskowej bocznicy kolejowej nr 162 Kutno, Zadanie 3 - konserwacja wojskowej bocznicy kolejowej nr 164 Gałkówek, Zadanie 4 - konserwacja wojskowej bocznicy kolejowej nr 166 Leźnica Wielka, Zadanie 5 - konserwacja wojskowej bocznicy kolejowej nr 169 Nowy Glinnik. Zadanie 1 Wojskowa bocznica kolejowa nr 161 Regny: - długość całkowita - 46 055 m - rozjazdów - 67 szt. - ramp za - wyładowczych - 7 szt. - przejazdy na terenie ścisłym - 31 szt. - obiektów inżynieryjnych - 59 szt. - wbk nr 161 Regny odgałęzia się od linii kolejowej a - 44 Mikołajów - Budziszewice km 4.291 rozjazdem nr 3. Zadanie 2 Wojskowa bocznica kolejowa nr 162 Kutno: - długość całkowita - 2 396,32 m - rozjazdów - 6 szt. - ramp za-wyładowczych - 3 szt. - przejazdy poza JW. - 4 szt. - obiektów inżynieryjnych - 2 szt. - wbk nr 162 Kutno odgałęzia się od linii kolejowej a - 3 Warszawa - Poznań km 120 549 rozjazdem nr 13. Zadanie 3 Wojskowa bocznica kolejowa nr 164 Gałkówek: - długość całkowita 7580,57 m - rozjazdów - 9 szt. - przejazdów kolejowych - 17 szt. - przepustów - 3 szt. - ramp za-wyładowczych - 1 szt. - wbk nr 164 Gałkówek odgałęzia się od linii kolejowej a - 25 Łódź Kaliska - Dębica km 23 572 rozjazdem nr 10. Zadanie 4 Wojskowa bocznica kolejowa nr 166 Leźnica Wielka: - długość całkowita - 6417 m - rozjazdów - 5 szt. - ramp za-wyładowczych - 2 szt. - przejazdy poza JW. - 6 szt. - obiektów inżynieryjnych - 4 szt. - wbk nr 166 Łęczyca odgałęzia się od linii kolejowej a - 16 Łódź Widzew - Kutno km 45 732 rozjazdem nr 30. Zadanie 5 Wojskowa bocznica kolejowa nr 169 Nowy Glinnik: - długość całkowita 4 257,22 m - rozjazdów - 3 szt. - przejazdów kolejowych - 7 szt. - przepustów - nie ma. - ramp za-wyładowczych - 1 szt. - wbk nr 169 Glinnik odgałęzia się od linii kolejowej a - 53 Tomaszów - Spała km 6.008 rozjazdem nr 601. Szczegółowy zakres usług dla poszczególnych zadań został określony w załączniku 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502250008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach