Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6371867 , fax. 042 6360385
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  al. Kościuszki 120a 120a
  90-446 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6371867, fax. 042 6360385
  REGON: 00647324800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla sześciu samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w systemie sprzedaży bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Łodzi, Sieradza, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego z możliwością pobierania paliwa na innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiada co najmniej dwie stacje paliw znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Łodzi i co najmniej po 1 w granicach administracyjnych miast: Sieradz, Piotrków Trybunalski, Skierniewice oraz co najmniej po trzy w każdym województwie na terenie całego kraju, działające w systemie całodobowym. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania samochodów przez kierowców Zamawiającego całą dobę, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 4. Wykonawca zapewni na swoich stacjach możliwość zakupu produktów chemii samochodowej np.: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza), w zależności od potrzeb zgodnie z cenami na stacji Wykonawcy w dniu zakupu. 5. Zamawiający informuje, że jest zainteresowany dostawą etyliny bezołowiowej 95 w szacowanej ilości max 19 000 litrów jednak nie mniej niż 13 000 litrów. 6. Wskazana wielkość dostawy jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia z jednoczesnym zachowaniem ceny jednostkowej i z tego powodu Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości etyliny bezołowiowej 95. Rozliczenie zawartych w miesiącu transakcji odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawianej na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczyło tankowanie. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN. 8. Dostawa paliw (tankowanie na stacjach Wykonawcy) realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe bez limitu na karcie lub równoważne, wystawione na numer rejestracyjny pojazdu umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa na terenie całego kraju. 10. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 11. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 12. Zakup etyliny bezołowiowej 95 dokonywany będzie po cenie brutto, aktualnie obowiązującej w momencie zakupu na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy. Cena ta zostanie pomniejszona o wysokość upustu (w %), określonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 13. Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego, do których mają być wydane elektroniczne karty flotowe lub równoważne zostanie przekazany w formie pisemnej w dniu podpisania umowy. Zmiana powyższego wykazu pojazdów nie będzie powodowała konieczności aneksowania umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów Wykonawca będzie poinformowany w formie pisemnej. 14. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuratorium.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach