Przetargi.pl
Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 20 21 , fax. 43 678 20 21
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 20 21, fax. 43 678 20 21
  REGON: 10107597100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 48 pakietów w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 50.40.00.00-9; 50.42.10.00-2. 1.2 Zamówienie obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności: 1.2.1 zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, 1.2.2 oględziny aparatu, 1.2.3 usunięcie zauważonych usterek o charakterze drobnym, niewymagających wymiany części zamiennych lub innych niż przewidziane w ramach wykonywanych czynności przeglądowych wynikających z zaleceń producenta, 1.2.4 dokonywanie przeglądów i czynności konserwacyjno-przeglądowych określonych przez producenta, 1.2.5 regulacja i wykonanie pomiarów kontrolnych, 1.2.6 sprawdzenie działania aparatu, sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, sprawdzenie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektromechanicznego, konserwacja ruchomych części mechanicznych /jeżeli dotyczy/, 1.2.7 wystawienie protokołu wykonania przeglądu i wpis do raportu serwisowego /jeżeli dotyczy/ oraz dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu) wykonanych czynności, 1.2.8 wymianę pakietów serwisowych oraz jeśli dotyczy akumulatorów, 1.2.9 legalizację - wystawienie certyfikatu bądź protokołu z legalizacji sprzętu lub aparatu /jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego/, 1.2.10 kalibrację /jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego/, 1.2.11 sprawdzenie instalacji, kontroli sprawności zaworów /jeżeli dotyczy określonego sprzętu/, 1.2.12 ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 1.2.13 wymiana materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych np. filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte akumulatory - baterie, głowice, bezpieczniki, zestawy naprawcze i serwisowe itp., wynikające z normalnego użytkowania sprzętu (nie dotyczy tonerów do drukarek i papieru) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, 1.2.14 uwzględnienie kontroli bezpieczeństwa przeciwporażeniowego urządzeń elektrycznych, 1.2.15 ocena techniczna (wystawianie orzeczeń technicznych) dla celów inwentaryzacyjnych, niecelowości naprawy, 1.2.16 sporządzenie dokumentu będącego podstawą dopuszczenia urządzenia do eksploatacji bądź wycofania z eksploatacji, 1.2.17 pisemne przekazanie Zamawiającemu, do Działu Technicznego, informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia, 1.3 Wykaz sprzętu, który podlega przeglądowi stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4 Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP. 1.5 Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego będzie się odbywała na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.6 W cenie za wykonywanie przeglądów Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd. 1.7 Jeżeli w trakcie dokonywania przeglądu zostanie stwierdzona konieczność wykonania naprawy, potrzebnej dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczającej poza zakres przeglądu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego niezależnego zlecenia. 1.8 Jeżeli w czasie wykonywania usług wykonawca będzie zlecał ją innym podmiotom tj. podwykonawcom, zobowiązany jest wpisać zakres tych usług w pkt.6 Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzozpcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach