Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121018, 7121620 , fax. 042 7121780
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
  Pl. Kościuszki 2 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121018, 7121620, fax. 042 7121780
  REGON: 00053261300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1529). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił rodzaje przesyłek oraz szacunkowe ilości tych przesyłek w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1, 2 i 7 do SIWZ - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Formularzem oferty oraz Wzorem umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach