Przetargi.pl
Usługi poligraficzne w roku 2013 na potrzeby Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z dostarczeniem materiałów

Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 452 54 00 , fax. 22 452 55 84
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
  ul. Dolańskiego 2 2
  00-215 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 452 54 00, fax. 22 452 55 84
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi poligraficzne w roku 2013 na potrzeby Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z dostarczeniem materiałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2013 projektów graficznych, przygotowanie do druku, druk i dostarczanie do siedziby Zamawiającego: a) Kalendarzy książkowych na 2014r rok typu manager w nakładzie 300 szt. b) Kalendarzy książkowych dziennych na 2014 rok w nakładzie 250 szt. c) Kalendarzy trójdzielnych na 2014 rok w nakładzie 300 szt. d) Kalendarzy trzynastokartkowych na 2014 rok w nakładzie 320 szt. e) Broszury pt.Sprzedaż, Dzierżawa, Nabywanie w nakładzie 1 000 szt. f) Teczek na dokumenty formatu A4 w łącznym nakładzie 1 000 szt. g) Kart okolicznościowych wraz z kopertami DL w łącznym nakładzie 200 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe wymogi i parametry poszczególnych wydawnictw zawiera załącznik nr 1 do tego projektu umowy. 3. Umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2013r., a wykonywanie poszczególnych pozycji odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na każdorazowe oddzielnie zlecenie Zamawiającego. Terminy wykonania poszczególnych pozycji wydawniczych zawartych w poszczególnych częściach zamówienia, określone są w załączniku nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach