Przetargi.pl
Usługi opiekuńcze: tzw. podstawowe, pielęgnacyjne i specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Żużlowa 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32-43-99-328 , fax. 32 42-601-21
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  Żużlowa 25
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32-43-99-328, fax. 32 42-601-21
  REGON: 003445760
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi opiekuńcze: tzw. podstawowe, pielęgnacyjne i specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług opiekuńczych tzw: podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci - obejmuje:1) usługi opiekuńcze tzw. podstawowe - orientacyjna liczba godzin - 10 530,2) usługi opiekuńcze pielęgnacyjne - orientacyjna liczba godzin 2500,3) usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci ( w tym rehabilitacja) - nie dotyczy osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi - orientacyjna liczba godzin - 2400. Do czasu świadczenia usługi opiekuńczej wlicza się wyłącznie czas poświęcony podopiecznemu (bez dojazdu). Przez godzinę świadczenia usługi opiekuńczej Zamawiający rozumie godzinę zegarową. Pod pojęciem osoby korzystającej z usług rozumie się podopiecznych – dorosłych i dzieci. Podana wyżej liczba godzin jest liczbą orientacyjną, jeżeli w trakcie wykonywania usług wzrośnie liczba godzin w poszczególnych usługach, wówczas Wykonawca może zwiększyć liczbę realizatorów zadań, ale zobowiązany jest odpowiednio wcześniej dostarczyć do Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie wyżej opisanych warunków przez konkretną osobę realizującą usługi. Przyjmując do wiadomości, że umowa będzie realizowana wg potrzeb, Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości osób korzystających z usług, jak również na zmianę ilości godzin w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający liczby te będzie korygował zgodnie z potrzebami, przy czym łączna liczba godzin w danym zadaniu nie będzie mniejsza niż 50 % sumy godzin podanych powyżej.Zmiana polegająca na zmniejszeniu (z zachowaniem ww. minimum) lub zwiększeniu nie będzie skutkować żadnymi konsekwencjami dla Zamawiającego z tytułu zmiany liczby godzin przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się również możliwość zamiany poszczególnych pracowników Wykonawcy, wskazanych przez Wykonawcę, pomiędzy tymi usługami bądź wykonywanie różnych rodzajów usług przez tego samego pracownika Wykonawcy. Jednakże w takim wypadku pracownik ten powinien spełniać ww. warunki wymagane do świadczenia każdej z usług, w ramach których Wykonawca przewiduje przesunięcie pracownika bądź łączenie usług. Wszelkie zmiany Wykonawca musi odpowiednio wcześniej udokumentować Zamawiającemu.Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi” - obejmujące:1) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi-orientacyjna liczba godzin 33752) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym takżeautyzm) - orientacyjna liczba godzin - 2060Do czasu świadczenia usługi opiekuńczej wlicza się wyłącznie czas poświęcony podopiecznemu (bez dojazdu). Przez godzinę świadczenia usługi opiekuńczej Zamawiający rozumie godzinę zegarową. Pod pojęciem osoby korzystającej z usług rozumie się podopiecznych – dorosłych idzieci.Podana wyżej liczba godzin jest liczbą orientacyjną, jeżeli w trakcie wykonywania usług wzrośnie liczba godzin w poszczególnych usługach, wówczas Wykonawca może zwiększyć liczbę realizatorów zadań, ale zobowiązany jest odpowiednio wcześniej dostarczyć do Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie wyżej opisanych warunków przezkonkretną osobę realizującą usługi. Przyjmując do wiadomości, że umowa będzie realizowana wg potrzeb, Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości osób korzystających z usług, jak również na zmianę ilości godzin w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający liczby te będzie korygował zgodnie z potrzebami, przy czym łączna liczba godzin w danym zadaniu nie będziemniejsza niż 50 % sumy godzin podanych powyżej.Zmiana polegająca na zmniejszeniu (z zachowaniem ww. minimum) lub zwiększeniu nie będzie skutkować żadnymi konsekwencjami dla Zamawiającego z tytułu zmiany liczby godzin przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się również możliwość zamiany poszczególnychpracowników Wykonawcy, wskazanych przez Wykonawcę, pomiędzy tymi usługami bądź wykonywanie różnych rodzajów usług przez tego samego pracownika Wykonawcy.Jednakże w takim wypadku pracownik ten powinien spełniać ww. warunki wymagane do świadczenia każdej z usług, w ramach których Wykonawca przewiduje przesunięcie pracownika bądź łączenie usług. Wszelkie zmiany Wykonawca musi odpowiednio wcześniej udokumentować Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach