Przetargi.pl
Wykonywanie remontów w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków administrowanych przez Urząd Miasta Radzionków

GMINA RADZIONKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323887106
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RADZIONKÓW
  ul. Męczenników Oświęcimia 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 323887106
  REGON: 276258807
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków administrowanych przez Urząd Miasta Radzionków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków administrowanych przez Urząd Miasta Radzionków.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SWZ wraz z:Załącznik nr 1 - Wykaz budynków mieszkalnych będących własnością lub we władaniu Zamawiającego;Załącznik nr 2 - Wykaz budynków użytkowych będących własnością Zamawiającego;Załącznik nr 3 - Wykaz lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych;Załącznik nr 4 - Wykaz instalacji w budynkach będących własnością lub we władaniu Zamawiającego;Załącznik nr 5 - Wykaz instalacji w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych;Załącznik nr 6 - Przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach