Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 ingenuity oraz utylizację starego aparatu RTG z wywoływarką.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, 1-go Maja 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
  1-go Maja 9
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 000308270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej dla aparatu Philips CT 500 ingenuity oraz utylizację starego aparatu RTG z wywoływarką.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poniższych zadań:a) przebudowę i dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na poz. -1 budynku A pomieszczenie A-138 i A-139 (wg załączonej inwentaryzacji – Załącznik nr 1) do potrzeb posadowienia tam nowego aparatu Philips CT 500 Ingenuity, wraz z niezbędnymi dla jego funkcjonowania instalacjami zgodnie z załączonymi wytycznymi producenta aparatu TK – Załącznik nr 2 i 3 9oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,b) adaptacja pomieszczenia przedsionka i istniejącej sterowni na przebieralnie,c) demontaż istniejącego wyposażenia,d) Wykonawca opracuje projekt ochrony radiologicznej dla aparatu planowanego do montażu. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie projektu ochrony radiologicznej przez Wojewódzkiego Inspektora SANEPID-U,e) przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni,f) wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg, jak i papierowej) – 4 komplety.g) demontaż i likwidację utylizację obecnego aparatu RTG wraz z wywoływarką h) dostawę wyposażenia meblowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy zł)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 Pzp:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 61 2030 0045 1110 0000 0283 4220.Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące:1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych prowadzonych na terenie jednostek ochrony zdrowiapodmiotów leczniczych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto;2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi:a) prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej (należy wskazać jedną osobę);b) prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej (należy wskazać jedną osobę), sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych(należy wskazać jedną osobę),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach