Przetargi.pl
Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiat Iławski ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 649 07 42 , fax. 089 649 66 00
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Iławski
  ul. Gen. Władysława Andersa
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 649 07 42, fax. 089 649 66 00
  REGON: 51074246800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-ilawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie z zastosowaniem materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i wystrój. 2. Na powierzchnię budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Iławie składają się: piwnice, parter, I piętro, II piętro, III piętro o łącznej powierzchni 3352,02 m2. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia uwzględnia usługi w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku obejmujące w szczególności: 1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i w innych pomieszczeniach użytkowych oraz ciągach komunikacyjnych, 2) utrzymanie czystości w sanitariatach, 3) mycie okien i innej powierzchni oszklonej oraz drzwi, 4) mycie, odkurzanie, szorowanie i nabłyszczanie posadzek z płytek podłogowych ceramicznych, z PCV, lastryka, itp., 5) mycie, odkurzanie, nabłyszczanie i konserwacje podłóg drewnianych (parkiet, panele) itp. 6) pranie firan i czyszczenie żaluzji i rolet, w tym również czyszczenie zewnętrznych rolet okiennych, 7) opróżnianie pojemników (koszy) na śmieci i niszczarek, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, wymiana worków plastikowych, 8) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, klatek schodowych, holów, sal narad i sali konferencyjnej oraz pomieszczeń socjalnych oraz codzienne czyszczenie i utrzymanie czystości w windzie. 4. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem określa załącznik nr 1 do wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 90910000-9 – Usługi sprzątania, 90911200-8 Usługi sprzątania budynków; 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach