Przetargi.pl
Usługi dowozu dzieci do szkół w Gminie Stare Kurowo w roku 2018

Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 66540 Stare Kurowo, ul. Kościuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 781 95 85 , fax. 0-95 781 95 86
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty
  ul. Kościuszki 77
  66540 Stare Kurowo, woj. lubuskie
  tel. 0-95 781 95 85, fax. 0-95 781 95 86
  REGON: 8002531900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi dowozu dzieci do szkół w Gminie Stare Kurowo w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przewozie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Kurowo do: • Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie • Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie • Przedszkola Komunalnego w Starym Kurowie • Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich oraz w Drezdenku na krótkich dystansach, powtarzalnych trasach i na stałej zasadzie, obejmuje usługi transportowe przywiezienia i odwiezienia dzieci z zajęć lekcyjnych z miejsca i do miejsca ich zamieszkania /na wyznaczone przystanki. / w godzinach od 6.50 do 8.30 i od 13.00 do 15.30, wg harmonogramu dowozów sporządzonego do 30.12.2017. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną zmianę kursów lub kilometrów, które mogą wynikać z organizacji roku szkolnego w danej placówce oraz zmiany miejsca zamieszkania dziecka, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert odrębnych na każdą część. CZĘŚĆ I: PRZEWOZY AUTOBUSEM MIN. 55 OSOBOWYM, NA PODSTAWIE RYCZAŁTU KILOMETRÓW WG OPISU; Trasa 1 kurs ranny : Przewóz uczniów klas II-III z miejscowości Przynotecko – Głęboczek –Łęgowo - Nowe Kurowo do Szkoly Podstawowej w Starym Kurowie: 21 km 800m Lp. Przystanek/ km Liczba dzieci wsiadających / wysiadających do VI 2018 1 Przynotecko/Pławin 9 / 2 Głęboczek 6/ 3 Łęgowo 10 / 4 Nowe Kurowo / 3 / 5 Stare Kurowo / 28 • długość trasy dowozu i odwozu 43,6 km, • czas przywozu : 6:55 – 7:30 • czas odwozu : 14:30 – 15:10 Trasa 1a kurs ranny: Przewóz uczniów klas 0-VII do Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie z miejscowości Przynotecko– Głęboczek – Łęgowo – No. Kurowo 19km 700m Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających Do VI 2018 1 Przynotecko 27 / 2 Głęboczek 9 / 3 Łęgowo 6/ 4 Nowe Kurowo / 42 • długość trasy dowozu i odwozu 39,4 km, • czas przywozu : 7:40 – 7:56 • czas odwozu : 13:00- 13:20 Dzienna liczba km w części I - na trasie nr 1 i 1a to 83 km CZĘŚĆ II: PRZEWOZY BUSEM MIN 9 OSOBOWYM PRZYSTOSOWANYM DO PRZEWOZU 1 DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NA WÓZKU INWALIDZKIM, NA PODSTAWIE RYCZAŁTU KILOMETRÓW WG OPISU; Trasa 2 kurs ranny : Przewóz uczniów do SOSzW w Strzelcach Kraj, z miejscowości Pławin, Przynotecko, Głęboczek, Łęgowo, St. Kurowo oraz do Szkoły Specjalnej w Drezdenku ze Starego Kurowa i Przynotecka. Lp Przystanek/ km Liczba dzieci wsiadających / wysiadających Do VI 2018 1 Pławin 11 – R Emilia 1 fotelik/ 2 Przynotecko 44 –R. Dominik. 1 / 1/ 3 Przynotecko 68–J. Kacper 1 / 1/ 4 Głęboczek 26 – Z. Tomek. 1/ 1/ 5 Łęgowo 38 – P. Mateusz. 1 wózek inw. / 1 wózek inw./ 6 Przedszkole – Karolina/inne 1/ 1/ 7 SOSzW Strzelce Kraj. /6 /6 8 Stare Kurowo – N. Anna. 1wózek inw/ 1wózek inw/ 9 Przynotecko - Krystian 1/ 1/ 10 Drezdenko – Szkoła Specjalna /2 /2 • długość trasy dowozu i odwozu Stare Kurowo – Pławin, Przynotecko, Głęboczek, Łęgowo– SOSZW Strzelce Kraj-Stare Kurowo 94 km, i Stare Kurowo P. N. Anna – Przynotecko Krystian -Szkoła Specjalna Drezdenko - 76 km. • czas przywozu : 6:40 – 8:10 • czas odwozu : 13:15 – 15: 00 Dzienna liczba km na trasie nr 2 to 170 km PRZEWOZY BUSEM MIN. 9 OSOBOWYM, NA PODSTAWIE RYCZAŁTU KILOMETRÓW WG OPISU; Trasa 2a kurs ranny : Przewóz uczniów klas O-VII z miejscowości Modropole- Górzyska do Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie : 24 km . Lp. Przystanek/ km Liczba dzieci wsiadających / wysiadających Do VI 2018 1 Modropole 7 / 2 Górzyska 1 / 3 Nowe Kurowo / 8 • długość trasy przywozu i odwozu 48,0 km, • czas przywozu : 7:40 – 8:05 • czas odwozu : 13:00- 14:20 Dzienna liczba km na trasie nr 2a to 48 km PRZEWOZY BUSEM MIN 9 OSOBOWYM, NA PODSTAWIE RYCZAŁTU KILOMETRÓW WG OPISU; Trasa 2b kurs ranny : Przewóz uczniów klas O, I-VII, z miejscowości Rokitno do, SP Stare Kurowo i Przedszkola Komunalnego : 9 km 500 m Lp. Przystanek/ km Liczba dzieci wsiadających / wysiadających Do VI 2018 1 Rokitno 8 / 2 Stare Kurowo / 8 • długość trasy przywozu i odwozu 19 km, • czas przywozu : 7:30 – 7:55 • czas odwozu: 14:30 – 14:55 Dzienna liczba km na trasie nr 2b to 19 km Dzienna liczba km w części II - na trasie nr 2, 2a i 2b to 237 km CZĘŚĆ III: PRZEWOZY AUTOBUSEM MIN. 12 OSOBOWYM, NA PODSTAWIE RYCZAŁTU KILOMETRÓW WG OPISU; Trasa 1 kurs ranny : Przewóz uczniów 0-VII z miejscowości Pławin-wieś do Szkoly Podstawowej w Starym Kurowie i Przedszkola Komunalnego: 15,7 km Lp. Przystanek/ km Liczba dzieci wsiadających / wysiadających do VI 2018 1 Pławin 12 / 5 Stare Kurowo / 12 • długość trasy dowozu i odwozu 31,4 km, • czas przywozu : 7:20 – 7:40 • czas odwozu : 13:30 – 14:30 Liczba dni nauki w CZĘŚCI 1 i 2 i 3 ; od 2.01.2018 do 22.06 2018 - 108 Ilość kursów może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. Transport będzie wykonywany autokarem oraz 2 busami przystosowanym do przewozu dzieci i 1 busem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim, stosownie do wymagań ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadającym aktualne badania techniczne oraz odpowiednie oznaczenie. Długość tras liczona jest od momentu wejścia i wyjścia opiekuna i nie uwzględnia km na dojazd po opiekuna. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, posiadaniem wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, gwarantowaniem bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. Zmawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia tj. aktualną na dzień składania ofert, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach