Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu

Gmina Trzciel ogłasza przetarg

 • Adres: 66320 Trzciel, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 74-31-400 , fax. 095 74-31-400
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciel
  ul. Poznańska 22
  66320 Trzciel, woj. lubuskie
  tel. 095 74-31-400, fax. 095 74-31-400
  REGON: 21096689800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w następującym zakresie rzeczowym: a) budowa hali sportowej o wymiarach 24 x 43 x 7,7 m wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym, b) wykonanie zagospodarowania terenu. Dane techniczne dotyczące obiektu hali sportowej: a) powierzchnia zabudowy – 1 681,41 m2 b) powierzchnia użytkowa – 1 550,37 m2 c) powierzchnia całkowita – 1 681,41 m2 d) kubatura brutto – 13 930,50 m3 W ramach robót budowlanych można wyróżnić: a) Roboty branży ogólnobudowlanej, b) Roboty branży sanitarnej, c) Roboty branży elektrycznej, d) Roboty branży drogowej Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w sposób wskazany w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach