Przetargi.pl
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4943900, 660 735 193 , fax. 564 943 923
 • Data zamieszczenia: 2022-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brodnica
  ul. Sądowa 16
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 564 943 923
  REGON: 87052999428001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie Posiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku z unieważnieniem części postępowania przetargowego oraz procedowaniem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy usług leśnych na 2022 rok należy wykonać niezbędne o tej porze roku prace w lennictwach które nie posiadają wyłonionych wykonawców na realizację usług leśnych. Prace polegają na powtórzeniu czynności planowanych w zamówieniu podstawowym. Wykonanie zamówienia jest niezbędne do zachowania ciągłości prac oraz w celu uniknięcia opóźnień w realizacji rocznego planu finansowo-gospodarczego. Część nr 1. Leśnictwo Bachotek Głownie wycinanie podszytów i podrostów, Część nr 2. Leśnictwo Karbowo Głownie wycinanie podszytów i podrostów Część nr 6. Leśnictwo Grabiny Głównie trzebieże późne i cięcia sanitarno- selekcyjne, wycinanie podszytów i podrostów, Część nr 8 Leśnictwo Rytebłota Głównie wycinanie podszytów i podrostów. Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego. Od wykonawców wpłynęły oferty wg zestawienia. W wyniku negocjacji wykonawcy zaakceptowali zakres robót, a proponowaną cenę określili na załączonych drukach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach