Przetargi.pl
Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-644 Warszawa, Henryka Dembińskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 569 28 00
 • Data zamieszczenia: 2023-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  Henryka Dembińskiego 3
  01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 569 28 00
  REGON: 002004203
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia na 13 860 obiadów dwudaniowych i 8 820 obiadów jednodaniowych oraz 5 292 śniadań w okresie trwania umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4 do SWZ.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 213 z późn. zm.).Liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 60% całkowitej wartości zamówienia.Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730), Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno zdarzenie.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej dwa zamówienia (dwie odrębne umowy) polegające na świadczeniu usługi cateringowej przez okres co najmniej 10 miesięcy każde, na łączną kwotę 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł), przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż 100 000,00 zł., których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, np. referencjami.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu usług (stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługite zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania, tj.:• minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu, posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do wykonywania usług – kucharka/kucharz;Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu osób (stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ), w którym Wykonawca wpisze osoby, o których mowa powyżej;c) dysponuje co najmniej jednym samochodem służbowym, służącymdo realizacji zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu (stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ) wraz z odpowiednim zaświadczeniem / decyzją stwierdzającą spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydanym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.d) dysponuje lokalem gastronomicznym, w którym będą przygotowywane posiłki spełniającym wymogi do świadczenia usług objętych zamówieniem.Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ) oraz uzupełnionego na wezwanie zezwolenia / opinii stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzającego, że pomieszczenia, o których mowa powyżej, Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem.Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach