Przetargi.pl
Zaplanowanie i realizacja projektu Warszawski Plażowy

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-528 Warszawa, ul. Hożej 13A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  ul. Hożej 13A
  00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 365421948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaplanowanie i realizacja projektu Warszawski Plażowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i realizacja projektu Warszawski Plażowy tj. usługi związanej z organizacją i obsługą wyznaczonych punktów plażowych znajdujących się w Warszawie (zwanych dalej łącznie „Punktami”, a z osobna „Punktem”), w tym zorganizowanie i obsługa punktów informacyjno- edukacyjnych połączonych z wypożyczalnią sprzętu plażowego, sportowego oraz edukacyjnego, przeprowadzenie animacji, zapewnienie niezbędnej liczby osób (zwanych dalej „Plażowymi”) odpowiedzialnych za prowadzenie Punktów i zapewnienie profesjonalnych działań informacyjno – edukacyjnych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na 2 (dwóch) brzegach Wisły w punktach:• po 1 Punkcie na plażach Saska, Poniatówka, Rusałka (ZOO), Żoliborz;• 1 Punkt na bulwarze Pattona przy Pawilonie nr 1 od strony mostu Świętokrzyskiego.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 8 do SWZ – kosztorysie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów wykonywał* wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu 7 działań edukacyjnych, informacyjnych oraz organizacji wydarzeń na łączną kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).UWAGA:* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego / Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Uwaga!W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.1.4.2. Wykonawca nie wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie potencjału osobowego.1.4.3. Wykonawca nie wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach