Przetargi.pl
usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów do czterech placówek OPS

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 03-291 Warszawa, ul. św. Wincentego 87
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222770250
 • Data zamieszczenia: 2023-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
  ul. św. Wincentego 87
  03-291 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222770250
  REGON: 5241067534
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-targowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów do czterech placówek OPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie dla klientów Zamawiającego gorących posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie oraz surówka) i dowożenie ich do placówek wskazanych przez Zamawiającego przez 5 dni w tygodniu w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. 1. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w naczyniach zbiorczych Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i transportem Wykonawcy. Koszty zakupu jednorazowych pojemników biodegradowalnych wraz ze sztućcami, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, obciąża Wykonawcę i mieści się w ramach jego wynagrodzenia. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 7 nie ma prawa żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.2. Posiłki dowożone i wniesione będą przez Wykonawcę, do następujących punktów położonych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: a ) przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie, parter, 30 obiadów dziennie – Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”;b) przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, 1 piętro, 32 obiadów dziennie; Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”;c) przy ul. Św. Wincentego 85, parter, 30 obiadów dziennie – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek – Dom Dziennego Pobytu.d) przy ul. Radzymińskiej 154, parter, 30 obiadów dziennie – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek – Dom Dziennego Pobytu3. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 122obiadów. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 122 jest szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy do godziny 9.00 o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia. Zamawiający informuje, że możliwe jest zwiększenie bądź obniżenie ilości posiłków o 20%.4. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 29280 posiłków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów :W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że:a) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, wpisany jest do rejestru zakładówpodlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,b) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwegoPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej. Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art.62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE, L 165 z 30.04.2004 r.) art. 4 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.),c) środek transportu przeznaczony do przewozu posiłków został dopuszczony do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 200 000,oo zł (słownie dwieście tysięcy 00/100 złotych)4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:a) posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami,b) pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki, spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,c) dysponowanie do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami.Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej i zawodowej sprawdzi czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku zdolności technicznej i zawodowej w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu min. kucharza.Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia (zał.) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp. ).Wymogi dotyczące lokaluWykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2022 r. poz.2132) – do wglądu przy podpisaniu umowy.Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał.) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami służącymi do przewozu żywości, spełniającymi wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami oraz wymogi określone w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, po¬legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono¬micznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączą¬cych go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających za¬soby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdol¬ności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspo¬zycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dyspono¬wał niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywi¬sty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach